Senterkonferanse: Endringer i frivillighetspolitikk i de skandinaviske landene

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektorinviterer til konferanse i Bergen 19. mai. Vi setter fokus på forskjeller i frivillighetspolitikk mellom de skandinaviske landene.

Bakgrunnen for dette er at Danmark har hatt en avtale for samspill (charter) mellom det offentlige og frivillig sektor siden 2001. Kommunene og de frivillige organisasjonene har også samarbeidet. Nylig har regjeringen dessuten lagt fram en nasjonal sivilsamfunnsstrategi.

Sverige er i gang med å implementere den såkalteÖverenskommelsenmellom regjeringen, de ideelle organisasjonene og svenske kommuner og landsting. Formålet med avtalen er å styrke de frivillige organisasjonenes uavhengige rolle som målbærere og opinionsledere. Avtalen tar også sikte på å utvikle et større mangfold av leverandører og tilbydere av helse- og sosial omsorg.

I Norge ble"En ny og helhetlig frivillighetspolitikk"bebudet i den politiske plattformen for den rød-grønne regjeringen fra 2005. Nylig har temaet "samfunnskontrakt" blitt satt på dagsordenen også her, men det er ennå for tidlig å si hva dette vil innebære.

Under konferansen vil forskere presentere hva disse politikkendringene i de skandinaviske landene går ut på. Deretter vil vi ha en paneldebatt om frivillighetspolitikken i Skandinavia: Hvor er vi og hvor går vi?

Vi har vi invitert politikere fra Danmark, Sverige og Norge som jobber med samspillet mellom det offentlig og frivillige organisasjoner på velferdsfeltet. Lubna Jaffery, statssekretær i Kulturdepartementet vil åpne konferansen.

Foreløpig program

  • Åpning av koferansen v/ Lubna Jaffery, statssekretær i Kulturdepartementet

  • Forskjeller i frivillighetspolitikk mellom de skandinaviske landene - Karl Henrik Sivesind

  • Samspillet mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor i Danmark - Terkel Andersen

  • Överenskommelsen mellan den offentliga sektorn och de idéburna organisationerna i Sverige - Malin Gawell

  • Frivillighetspolitikk: Hvor er vi, hvor går vi? Kort presentasjon ved ministre fra Danmark, Sverige og Norge

  • Paneldiskusjon og spørsmål

Konferansen retter seg mot representanter fra frivillige organisasjoner og andre som arbeider med sivilsamfunn og frivillig organisering i de nordiske landene. Den inngår i en større, nordisk forskerkonferanse.

Tid:kl 12.00-16.30, 19. mai
Sted:Hotel Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, Bergen.

Påmelding:
Klikk her for påmelding og fullstendig program

Konferanseavgift: kr. 500

Les mer om forskerkonferansen her

Om senteret
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Uni Rokkansenteret ved Universitet i Bergen, og har som formål å styrke utviklingen av kunnskap om frivillig sektors betydning i samfunnet og bidra til å videreutvikle den statlige frivillighetspolitikken og styrke frivillig sektor gjennom økt forskningsbasert kunnskap. Senteret er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og over statsbudsjettet.

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 8. mars 2011 01:00