Plan for å styrke sivilsamfunnets stemme i beslutningsprosesser

EU-politikk har stor innvirkning på folks dagligliv, men lenge har individer og organisasjoner over hele regionen opplevd at deres mulighet for innflytelse i disse beslutningsprosessene har vært begrenset. Nå har de en plan for hvordan de kan styrke sin stemme.

Latvia har presidentskap i EU og ønsker å benytte muligheten til å styrke sivilsamfunnets deltakelse i beslutningsprosesser i EU og på nasjonalt nivå. I begynnelsen av mars var rundt 300 representanter fra europeisk frivillig sektor, samt politikere og beslutningstakere samlet på NGO-forum i Riga. Målet med konferansen var å utarbeide en plan,  eller «roadmap», for en bedre implementering av Lisboatraktatens artikler 11 (1) og 11 (2) om sivil deltakelse og dialog.

Artiklene gir et lovfestet grunnlag for å involvere sivilsamfunnet – både individer og organisasjoner – i beslutningsprosesser. En såkalt «sivil dialog» presenteres som en nøkkel til å utvide og styrke europeisk demokrati og identitet, samt sikre eierskap til politiske prosesser og beslutninger. Men fem år etter at traktaten trådte i kraft er sivilsamfunnets muligheter for direkte innflytelse fremdeles fraværende på mange områder.

Fra lovfestet rett til praksis

Etter tre dager med workshops, presentasjoner og debatter i Riga kom deltakerne til enighet om innholdet i en veiledning som tydeliggjør hva en bør søke å oppnå med en sivil dialog, og hvordan den kan implementeres på en effektiv, konstruktiv og realistisk måte- med flest mulig deltakere.

Senterforsker Karl Henrik Sivesind deltok på konferansen på som ekspert på sivilsamfunnsfeltet med bakgrunn fra forskning på de nordiske landene og Tsjekkia, og fra involvering av stakeholdere på EU-nivå i prosjektet Third Sector Impact.  I en paneldebatt understreket han betydningen av at EU-institusjonene bygger langsiktige relasjoner med paraplyorganisasjoner som finnes i flere av de europeiske landene, og som kan knytte de ulike demokratiske nivåene sammen.

- Det sivile samfunn har potensial til å formidle de viktige politiske spørsmålene ut til folket, og viderebringe deres synspunkter oppover i systemet. På denne måten kan sivilsamfunnet bygge bro mellom det sentrale og det lokale nivået- og mellom individ og samfunn. Med andre ord: å utvikle et medborgerskap som er kilden til og målet for utøvelse av legitim makt.

Debatten ble ledet av Lolita Čigāne, Chairperson of the European Affairs Committee of the Parliament of the Republic of Latvia (LV). De andre deltakerne er:  

• Ionut Eugen Sibian, Director of the Civil Society Development Foundation (RO)

• Inese Voika, founder and adviser of DELNA - the Latvian branch of Transparency International (LV)

• Hagen Berndt, Consultant and advisor for non- violent action and conflict transformation (DE)

NGO-forumet ble arrangert av Society Integration Foundation i samarbeid med European Movement Latvia med støtte fra bl.a. EEA Grants og Den norske ambassaden i Latvia.

Se også:

 

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 25. mars 2015 13:43 - Sist endret 26. juli 2017 15:59