Økte bevilgninger til Senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har fått 2,5 millioner i økte bevilgninger fra Kulturdepartementet. Midlene finansierer de to nye prosjektene ”Frivillig sektor: en tilstandsanalyse” og ”Staten og organisasjonene”.

Begge prosjektene har oppstart i 2010.

Frivillig sektor: en tilstandsanalyse
Hensikten med dette prosjektet er å lage en tilstandsrapport av den frivillige sektoren sett gjennom organisasjonenes egne øyne. Synet på hvilke muligheter og utfordringer organisasjonene står ovenfor påvirkes av organisasjonenes syn på seg selv. Prosjektleder Guro Ødegård vil undersøke organisasjonenes oppfatning av sin egen betydning for samfunnet og hvordan denne vil være i fremtiden. Hvordan oppfatter organisasjonene sine bidrag og sin misjon? Hva er deres visjoner for fremtiden?

Forholdet mellom offentlige myndigheter og mange frivillige organisasjoner er i løpet av de siste ti årene blitt mer sammenvevet. Andre organisasjoner er i stor grad blitt avhengige av den økonomiske støtten e mottar fra myndighetene. Hvordan vil organisasjonene selv beskrive sine relasjoner og forventninger til offentlige myndigheter?

For å besvare spørsmålene ovenfor vil det bli brukt en rekke metoder, fra spørreundersøkelser til fokusgruppeintervjuer og casestudier. Organisasjoner fra de fleste kategorier vil bli spurt om å delta i undersøkelsen: idrett, miljø og kultur, sosiale og humanitære organisasjoner, kvinneorganisasjoner samt ulike typer yrkesorganisasjoner.

Staten og organisasjonene
Mye har skjedd innenfor statlig frivillighetspolitikk i løpet av de siste 15-20 årene. Tiltak som innføringen av frivillighetsregisteret, vedtaket om momskompensasjon og grasrotandelen har medført endringer i organisasjonenes rammevilkår. Videre har det i løpet av denne perioden vært endringer i forvaltningen, som opprettelsen av en egen samfunns- og frivillighetsavdeling i Kulturdepartementet, og en rekke nye kontaktpunkter mellom stat og organisasjoner er vokst frem. Prosjektet Staten og organisasjonene, ledet av Per Selle, vil se på hva de viktigste endringene har vært og betydning av disse for forholdet mellom staten og organisasjonene. I hvilken grad er organisasjonenes rolle og uavhengighet endret?

Prosjektet vil i stor grad bygge på sekundærdata og intervjuer med sentrale personer i staten og organisasjonene.

Les mer om prosjektene:

Frivillig sektor: en tilstandsanalyse
Staten og organisasjonene

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 18. mai 2010 14:11