Økte bevilgninger til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har fått 8,5 millioner i bevilgninger fra Kulturdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for 2011. Midlene finansierer flere nye prosjekter.

- Midlene vil både brukes til innsamling av nye data, men også til å gå dypere inn i det datamaterialet som vi allerede har samlet inn, sier Kristin Strømsnes, forskningskoordinator ved senteret.

- Vi har denne gangen prioritert prosjekter om bruk av nye sosiale medier i frivillige organisasjoner, om pengestrømmene innenfor sektoren, om ungdoms organisasjonsaktivitet og om det lokale organisasjonslivet. Innenfor alle disse feltene trenger vi mer systematisk kunnskap, noe som de nye prosjektene som igangsettes vil bidra til, forteller Strømsnes.

Frivilligheten og sosiale medier
Undersøkelser av frivillig innsats viser at online engasjement er økende, både i politikk og i en ny form for frivillighet. Samtidig blir sosiale ulikheter tydeligere når det gjelder online engasjement. Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen vil undersøke dette nærmere i prosjektet Sivilt og politisk engasjement online og sosiale ulikheter. Dette vil de gjøre gjennom en nettbasert spørreundersøkelse med brukere av sosiale medier.

Ivar Eimhjellen, Dag Wollebæk og Kristin Strømsnes vil se på hvordan frivillige organisasjoner bruker sosiale medier innenfor frivillig sektor i prosjektet Organisasjonenes bruk av sosiale medier. Med utgangspunkt i opplysninger gitt i Hordalandsundersøkelsen 2010 om organisasjonenes nettbruk, vil det gjennomføres en kartlegging av nettsidene til organisasjoner som bruker Facebook, Twitter eller blogg.

Pengestrømmer og rammevilkår
Et nytt prosjekt vil undersøke den frivillige sektorens økonomiske rammevilkår. Har de økonomiske rammevilkårene blitt bedret de senere årene? Hvordan har endringene i rammevilkår slått ut innenfor ulike organisasjonssektorer? Hvordan har organisasjonene tilpasset seg endringene? Dette er noen av spørsmålene som skal besvares i prosjektetPengestrømmer, rammevilkår og endringer i frivillige sektorens finansiering. Dette vil bli delt inn i tre underprosjekter:

Delprosjekt 1: inntekter fra gaver
Delprosjekt 2: Lokallagenes inntekter, driftskostnader og sysselsetting
Delprosjekt 3: Casestudier av organisasjoners endringer i rammevilkår, finansiering og tilpasningsstrategier

Undersøkelsen vil frembringe kunnskap om frivillige organisasjoners økonomiske rammevilkår, og måten organisasjoner har tilpasset seg endringer på. Resultatene fra alle de tre underprosjektene vil bli publisert i en rapport.

Ungdom og organisasjonsaktivitet
Bidrar ungdoms organisasjonsaktivitet til bedre helse, livskvalitet, sosiale nettverk og selvfølelse, eller er det i stedet ungdommer med disse kjennetegnene som i utgangspunktet søker seg til organisasjonslivet? Virker organisasjonsaktivitet i ungdomsårene forebyggende på sosiale problemer senere i livet? Og er det sosialt utjevnende ved at utsatte grupper har større utbytte av aktiviteten? For å besvare spørsmålene ovenfor, vil Dag Wollebæk og Jacob Aars i prosjektet Ungdom, frivillighet og helse sammenlikne effektene av organisasjonsdeltakelse med andre aktiviteter, som kontakt med venner, hobbyer eller TV-titting.

For ti år siden ble artikkelen “Moderniseringen av organisasjonssamfunnet i et generasjonsperspektiv” trykket i Tidsskrift for ungdomsforskning Bakgrunnen for artikkelen var at ungdoms holdninger til frivillig organisering var svært forskjellig fra det vi fant blant voksne. De unge ga uttrykk for en pragmatisk tilnærming til frivillighet, der hva man selv fikk ut av aktiviteten sto i sentrum, mens de institusjonelle rammene for aktiviteten ikke var like viktig. De var i tillegg svakere knyttet til enkeltorganisasjoner og la mindre vekt på medlemstilknytning enn eldre.

Artikkelen kunne imidlertid ikke konkludere om ungdom ville bære med seg sine holdninger videre. I prosjektetVokser de det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillighetvil Dag Wollebæk og Jacob Aars undersøke hvorvidt det som for ti år siden var ungdoms avvikende holdninger nå har slått rot i større deler av voksenbefolkningen.

Lokalt frivillig organisasjonsliv
ProsjektetLokal inkludering gjennom frivillighetvil undersøke inkluderingsprosesser i nærmiljøet. Jill Loga og Guro Ødegaard skal se på variasjoner i demografi og type innvandrerbefolkning, lokalt foreningsliv og tilbud, samt forskjellen i kommunal strategi i utvalgte bydeler. Forskerne vil intervjue representanter for foreninger og kommuner, i tillegg til å analysere relevante kommunale planer knyttet til inkludering, mangfold, kultur og frivillighet. Prosjektet er tenkt å resultere i en bokutgivelse.

Et annet nytt prosjekt skal se på endringer i det lokale organisasjonslivet med utgangspunkt i Hordalandsundersøkelsene. Hovedvekt vil være på de siste ti årene. Hordalandsundersøkelsene er totalkartlegginger av alt frivillig organisasjonsliv i de fleste kommunene i Hordaland. Dette er i verdenssammenheng et unikt prosjekt som har blitt gjennomført fire ganger. ProsjektetEndringer i det lokale organisasjonssamfunnetskal resultere i en bok. Det vil også bli arrangert et seminar på Hotell Terminus i Bergen 28. mars 2011, der funn med utgangspunkt i dette materialet vil bli presentert. Les mer om seminaret her.

Les mer om prosjektene her

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 2. feb. 2011 18:15