Nytt forskningsprogram om frivillig sektor

Institutt for samfunnsforskning undertegnet fredag kontrakt med Kultur- og kirkedepartementet om etablering av et treårig forskningsprogram ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor”. Forskningsprogrammet er et samarbeid mellom ISF og Rokkan-senteret.

ISF-direktør Ann-Helén Bay og kultur- og kirkeminister Trond Giske
undertegnetfredag 4. juli kontrakt om etablering av et ”Virtuelt senter
for forskning på sivilsamfunnog frivillig sektor”.
Foto: Kultur- og kirkedepartementet

Programmet vil blant annet belyse endringer i frivillig sektor fra 1998 til 2008 og hvordan nye deltagelsesformer utfordrer den tradisjonelle og mer hierarkisk organiserte frivilligheten. Programmet skal også forske på det offentliges styringsvirkemidler overfor frivillig sektor.

- Dette er en satsning som sikrer langsiktig forskning på et felt vi har forsket på i mange år, men med uforutsigbar finansiering. Det nye programmet legger til rette for fortsatt og økt forskning på dette veldig viktige forskningsfeltet, sier ISF-direktør Ann-Helén Bay.

- Forskningsprogrammet vil få stor betydning for regjeringens politikk på frivillighetsfeltet. Det virtuelle forskningssenteret skal fungere som en møteplass for forskere på frivillighetsfeltet, og bidra til at forskningsarbeidet på området blir mer synlig og koordinert, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske i en pressemelding.

Bernard Enjolras fra ISF skal være senterleder og Kristin Strømsnes fra Rokkansenteret forskningskoordinator for det nye virtuelle senteret.

Blant senterets overordnede målsetninger vil være å:

  • lede og gjennomføre et tre- til femårig forskningsprogram på sivilsamfunn og frivillig sektor, og organisere ulike oppgaver i tilknytning til dette.

  • øke og utvikle kunnskapen om frivillig sektors betydning i samfunnet, bidra til å videreutvikle en helhetlig statlig frivillighetspolitikk og å styrke frivillig sektor gjennom økt forskningsbasert kunnskap.

  • stimulere, styrke og videreutvikle forskning og kompetanse på området sivilsamfunn og frivillig sektor i Norge.

  • bidra til nettverk/møteplass for forskere på feltet.

  • bidra til økt synliggjøring og formidling av forskningsarbeid på feltet, gjennom å etablere nettside, kunnskapsbank, arrangere seminarer med mer.

Den økonomiske rammen for senteret er i utgangspunktet 3-3,5 mill kroner årlig i tre år. Det er aktuelt å utvide både de økonomiske og tidsmessige rammene for senteret, blant annet ved at flere departementer er med på prosjektet. Barne- og likestillingsdepartementet har i tillegg gått inn i programmet med 1,4 mill kroner i 2008, skriver KKD i pressemeldingen.Av Severinsen Johanne (jse@samfunnsforskning.no)
Publisert 7. juli 2008 09:00