Ny kunnskapsoversikt om frivillighet, innvandring og integrasjon

I en fersk rapport presenterer Anniken Hagelund og Jill Loga en kunnskapsoversikt over forskning om innvandreres og etniske minoriteters deltakelse i frivillig sektor.

I den første delen tar Hagelund og Loga for seg såkalte innvandrerorganisasjoner eller etnisk baserte organisasjoner. Den andre delen handler om innvandreres deltakelse i det allmenne organisasjonslivet med særlig vekt på idrettsorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner og fagbevegelse.

Hensikten med rapporten har vært å sammenstille den forskningsbaserte kunnskapen vi har på feltet, slik at man bedre kan identifisere viktige problemstillinger for videre forskning på feltet.

Hagelund og Loga oppsummerer en rekke utfordringer for videre forskning:

Integrering i hva?En første utfordring er å foreta en begrepsmessig opprydding i et felt preget av mange ulike forståelser av hva integrering er og av hvilke betydning sivilsamfunnet spiller i integreringsprosessene.

Mangfold i deltakelse – nivå, former og konsekvenser. Vi trenger en mer helhetlig forståelse av organisasjonenes betydning for inkludering og sosial kapital. Dette innebærer å se ulike typer organisasjoner i sammenheng, men også å se heterogeniteten i innvandrerbefolkningens deltakelse i det sivile samfunn.

Staten og frivillig organisasjoner – maktforhold. Forholdet mellom offentlige styringsvirkemidler og sivile aktører på minoritetsfeltet bør undersøkes nærmere. Og hvordan fungerer de statlige insentivene i forhold til ulike kommunale integreringstiltak?

En transnasjonal dimensjon. Mesteparten av den forskningen vi her har omtalt har vært nasjonalt orientert, skriver Hagelund og Loga. Men det sivile samfunn har også – ikke minst når innvandrere og etniske minoriteter er involvert – en transnasjonal dimensjon. Dette er en dimensjon som bør belyses i større dybde og som vi så langt vet svært lite om i en norsk sammenheng.

En regional dimensjon. I europeisk sammenheng forskes det ikke bare på nasjonale fors kjeller knyttet til frivillighet, innvandring og integrasjon,men også regionale Organiserer etniske minoriteter seg på ulike måter i større byer enn på mindre steder? Og handler eventuelle regionale forskjeller om ulike betingelser for organisering eller om at ulike typer innvandrere bosetter seg på forskjellige steder?

Les mer og last ned rapporten her

Les mer om
Prosjektet innvandrere i frivillig sektor

Jill Loga

Av Johanne Severinsen (jse@samfunnsforskning.no)
Publisert 3. apr. 2009 08:55