Ny bok: Frivillige organisasjoner og offentlig politikk

I bokenFrivillige organisasjoner og offentlig politikk,redigert av Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl,undersøkes forholdet mellom frivillige organisasjoner og offentlig politikk i Norge.

Bidrag fra tretten samfunnsforskere belyser ulike sider ved de frivillige organisasjonenes påvirkning på norsk politikk. I det innledende kapitlet presenterer Enjolras og Waldahl noen sentrale teoretiske begreper for å forstå dette forholdet.

Former og implementerer politikk
I tillegg til å påvirke utformingen av offentlig politikk – det som gjerne kalles input-siden - er frivillige organisasjoner også viktige i implementeringen av politiske beslutninger på output-siden.

Når det gjelder politikkutforming mener Enjolras og Waldahl at rådende teorier som neokorporatisme, nettverksteori og governance-perspektivet fanger opp viktige elementer ved organisasjonenes rolle. Men for å bedre beskrive dagens situasjon i Norge, introduserer forskerne begrepet deliberativ korporatisme; et system hvor et mangfold av organisasjoner inviteres til å delta i diskusjoner og utredninger forut for politiske beslutninger.

I spenning mellom selvstendighet og avhengighet
Frivillige organisasjoner spiller dessuten en viktig rolle i implementeringen av offentlig politikk, og er gjerne underlagt statlige styringsverktøy for å innfri politiske mål. Dette forholdet kan utfordre organisasjonenes selvstendighet.

- Frivillige organisasjoner er selvstendige organisasjoner med sine verdigrunnlag, mål og arbeidsmetoder. Samtidig er de påvirket av den offentlige politikken på en direkte eller indirekte måte og kan bli et instrument for den offentlige politikken, skriver forskerne.

Ulike sektorer
Gjennom bokens ti kapitler drøfter bidragsyterne blant annet frivillige organisasjoners strategier for politisk påvirkning, samt påvirkning på lokalpolitikk i kommuner og bydeler. Tre av bokens kapitler beskriver ulike sider ved idrettslagenes rolle i idrettspolitikken, mens andre kapitler fokuserer på politikkfelt som integrasjon og likestilling.

Les mer om:
Boken Frivillige organisasjoner og offentlig politikk
Bernard Enjolras

Bokens innhold:
Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl:
Sivilsamfunn og offentlig politikk mellom deliberativ korporatisme og styringsdyktighet

Gunnar Thesen og Hilmar Rommetvedt:
Norske organisasjoners strategier for politisk innflytelse

Geir C. Tufte:
Partsinteresser som deltakere i politisk-administrative beslutninger i Spydeberg kommune

Harald Koht:
Samspill mellom lokalforvaltning og sivilsamfunn. Tilfellet Nordre Aker i Oslo

Tone Alm Andreassen:
Velferdsfeltets rådsorganer – i et flytende grenseland mellom stat og sivilsamfunn

Nils Alse Bergsgard og Sven Inge Nødland:
Kontaktmønstre og innflytelse i den lokale idrettspolitikken: Nettverk eller hierarki?

Eivind Å. Skille:
Idrettslagets praksis versus sentral idrettspolitikk – en problematisering av idrettens instrumentalitet

Ståle Opedal og Nils Asle Bergsgard:
Idrettspolitikkens iverksetting: Tre offentlige veier til frivillig idrett

Svein Ingve Nødland:
Mangfald med måte. Statens politikk overfor organisasjoner på innvandrarfeltet

Bennedichte C. Rappana Olsen og Knut Prytz:
Funksjonshemmedes organisasjoner – fra likestillingskamp til likemannsarbeid?

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 16. feb. 2010 09:00