Ivar Eimhjellen styrker web-kompetansen ved senteret

Ivar Eimhjellen har nylig tiltrådt som forskningsassistent ved Rokkansenteret. Tidligere har han jobbet med barn og ungdoms bruk av internett. Masteroppgaven hans fokuserte spesielt på døves bruk av internett og han benyttet seg også av en ny datainnsamlingsmetode i forbindelse med prosjektet.

Ivar Eimhjellen ble ferdig med sin mastergrad i Sosiologi våren 2007 der han skrev masteroppgave om unge døves bruk av internett. OppgavenNettsosialisering, hørsel og tilhørsel. Om unge døve sin bruk av internettbelyser hvordan internett som kommunikasjonsmiddel virker inn på døves identitet, deres sosiale nettverk og følelse av fellesskap med andre ungdommer.

Ny datainnsamlingsmetode
Eimhjellen benyttet seg av en relativ ny metode for datainnsamling. Døve ungdommer i Norge ble intervjuet ved bruk av direktemeldinger, også kjent som Instant Messaging. Arbeidet med prosjektet ble utført under ett års studieopphold ved University of California-Berkeley. Masteroppgaven har også resultert i en artikkel i Tidsskrift for ungdomsforskning.

Bred erfaringsbakgrunn
Eimhjellens faglige bakgrunn passer særdeles godt til senterets aktiviteter. Han har jobbet med tema rundt ungdom/barn og internett, både som frivillig og gjennom konsulentoppdrag for Redd Barna. Dessuten jobbet han med web-etnografi et halvt år på prosjektet "Transnasjonale Nettverk, Nasjonale Demokratier" ved Unifob Global i Bergen. Her studerte han politisk mobilisering og engasjement blant unge voksne med innvandrerbakgrunn.

- Mine forskningsinteresser dreier seg jo nettopp om kommunikasjonsteknologi, endringsprosesser og ulike gruppers deltagelse. Senterets forskningsområder virker derfor svært spennende med tanke på videre forskning. Jeg gleder meg til å ta fatt på mine nye arbeidsoppgaver, sier Eimhjellen.

Ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor vil han være tilnknyttet prosjektene Lokallag i Norge og Inkluderingsperspektiv på frivillige organisasjoner. Eimhjellen skal i første omgang være med og koordinere innsamlingen av data i Lokallagsundersøkelsen i Hordaland.

Les mer om:
Ivar Eimhjellen
Lokallag i Norge
Inkluderingsperspektiv på frivillige organisasjoner

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 25. aug. 2009 15:14