Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret tildelt forskningsprogram

Instituttt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret inngår kontrakt med Kulturdepartementet for fire nye år som ledere av et omfattende forskningsprogram om frivillig sektor.

- Jeg er veldig glad for at regjeringen gjennom denne bevilgningen investerer i forskning på frivillighet og sivilsamfunn og er stolt av at vi sammen med Uni Rokkansenteret har fått fornyet tillit til å drive senteret, sier Ann-Helén Bay, direktør ved Institutt for samfunnsforskning.

Sammen med Bernard Enjolras, forskningsleder ved Instituttt for samfunnsforskning, møtte hun på tirsdag kulturminister Thorild Widvey for signering av kontrakt og offisiell tildeling av prosjektet «Sivilsamfunn og frivillig sektor 2013-2017». Prosjektet bygger videre på forskningsprogrammet «Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor», som Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret har drevet de fem siste årene.

Behov for ny kunnskap

Kulturminister Widvey viste under tildelingsmøtet til at ekspertpanelet i Norges forskningsråd har gitt en meget positiv vurdering av søknaden fra Instituttt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret, og fremhevet behovet for ny og konkret kunnskap om sivilsamfunn.

- Frivilligheten gir et vesentlig bidrag til samfunnsbyggingen og bidrar til demokrati og individuelt ansvar. Derfor er det viktig å øke kunnskapen om sivilsamfunn og frivillig sektor, slik at vi bygger frivillighetspolitikken på kunnskap og ikke på synsing, sa kulturministeren.

Nye prosjekter

I løpet av de fem årene Institutt for samfunnsforskning og Rokkansenteret drevet Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har det blitt gjennomført en rekke prosjekter, blant annet om foreldreinnsats, religion og sosial kapital.

Når senteret nå videreføres er det med utgangspunkt i fem helt nye forskningsprosjekter som skal gjennomføres i løpet av de fire neste årene:

1.    Frivillig innsats og motivasjon i Norge og Skandinavia.
På dette temaområdet søker vi svar på to overordnede spørsmål: Hvordan påvirker overgripende samfunnsendringer vilkårene for frivillighet? Og hva er de viktigste forklaringene på at folk deltar i frivillig innsats, og ligger det et ubenyttet potensiale for økt frivillig deltagelse? Dette vil bli belyst gjennom fire delprosjekter, som blant annet vil se på frivillig innsats i Skandinavia i et komparativt perspektiv og på hvordan samfunnsprosesser, som individualisering og digitalisering, omdanner organisasjonslandskapet.

2.    Samspill mellom sivilsamfunn og andre samfunnsaktører (governance)
Dette temaområdet skal belyse to spørsmål. For vil det bli sett på nye samarbeidsformer mellom frivillig sektor og andre aktører. For det andre hvilken betydning slike nye former for samspill har for de ulike aktørene som er involvert. Prosjekt 2 består av to delprosjekter, der det ene undersøker frivillige i samspill med ulike forvaltningsnivåer innen offentlig sektor, og det andre frivilliges samspill med private aktører.

3.    Organisasjonslandskap i endring
Spørsmålet som skal besvares i denne undersøkelsen er hvilke endringer som skjer i organisasjonspopulasjon og organisasjonsform på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, hvilke samfunnssfærer organisasjonene primært retter seg mot, og deres omfang når det gjelder medlemskap, ansatte og økonomi, samt kontakten med offentlige myndigheter.

4.    Nye former for kollektiv handling
Dette prosjektet belyser endringer i mobiliserings– og deltakelsesformer innenfor sivilsamfunnet og i relasjonen mellom de frivillige organisasjonene og medlemmene, samt nye former for deltagelse på siden av de etablerte strukturer. Prosjektet vil se på omfanget og betydningen av slike nye former  for kollektiv handling, og hvordan nye former for mobilisering og organisering påvirker sivilsamfunnet som arena for engasjement, ytring og fellesskap.

5.    Finansiering og rammevilkår
Spørsmålet som skal besvares i denne undersøkelsen er hvordan små, mellomstore og store organisasjoner i ulike kategorier påvirkes av endringer i inntektsgrunnlag og rammevilkår. Prosjektet vil bestå av en gjennomføring og analyse av en egen økonomiundersøkelse for å kunne si noe mer konkret om hvordan små, mellomstore og store organisasjoner påvirkes av endringer i offentlige overføringer, momskompensasjon og støtteordninger og annet inntektsgrunnlag som gaver og spilleautomater.

Av Kullerud Hilde (hilde.kullerud@samfunnsforskning.no)
Publisert 20. des. 2013 09:23