Hvordan overleve som lokalforening?

Den farligste fallgruben for lokale foreninger er å bli sektliknende konstruksjoner. Dette er èn av konklusjonene i Dag Wollebæks nye artikkel om foreningers være eller ikke være.

Forsker Dag Wollebæk ved Rokkansenteret har sett nærmere på hva som skiller foreninger som klarer seg over tid fra foreninger som dør ut. I den kommende artikkelen "Survival in Local Voluntary Associations" belyser han både faktorer foreningene selv kan gjøre noe med (voluntaristiske faktorer) og forhold som ligger utenfor foreningenes kontroll (deterministiske faktorer).

Utadvendt og mangfoldig profil
Analysene viser at omfattende utadvendt aktivitet, et mangfoldig styre med representanter fra høystatusgrupper og tilknytning til regionale eller nasjonale organisasjoner øker sannsynligheten for overlevelse. Av forhold utenfor foreningenes kontroll viser studien at høy organisasjonsalder, høyt medlemstall og befolkningsøkning styrker sannsynligheten for overlevelse. Dette er i tråd med tidligere forskning.

Tett indre samhold kan være farlig
Hovedkonklusjonen i artikkelen er at den farligste fallgruben for lokale foreninger er å bli sektlignende konstruksjoner bestående av likesinnede medlemmer med tett indre samhold, men liten utadrettet virksomhet. Slike foreninger er vanskelige for utenforstående å trenge inn i, og de har begrensede sosiale nettverk som de kan mobilisere ressurser fra. De vil derfor etter hvert slite med rekrutteringen og oppleve problemer med å videreføre driften.

Skal følges opp til høsten
Artikkelen er basert på data fra Hordalandsundersøkelsene fra 1980 og 2000. Dette prosjektet er en total kartlegging av alt foreningsliv i fylket. Det er sannsynligvis verdens mest komplette datasett om lokalt foreningsliv. Datamaterialet skal oppdateres høsten 2009 i regi av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Et representativt utvalg av norske kommuner utenfor Hordaland vil da også være del av prosjektet. "Survival in Local Voluntary Associations" skal publiseres i vårens nummer av Nonprofit Leadership and Management (vol 19, no. 3).

Av Anders Mølster Galaasen (amg@samfunnsforskning.no)
Publisert 1. apr. 2009 09:15