Hvem er de frivillige?

Ny rapport deler de frivillige i Norge inn i fem ulike grupper.

Foto: Adrià Crehuet Cano/Unsplash.com

Flertallet av den norske befolkningen oppgir at de utfører frivillig arbeid i løpet av et år. Men hvem er egentlig de frivillige, og hvordan skiller de ulike typene frivillige seg fra hverandre? Dette spørsmålet tar sosiolog Mari Tollåli for seg i en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapporten er basert på Tollålis masteroppgave fra Universitetet i Oslo.

Mari Tollåli

– Den norske frivilligheten er i stadig endring, og da er det interessant å se på hvilke typer frivillige arbeidere vi har og på hvilken måte disse gruppene skiller seg fra hverandre, sier Tollåli.

Fem typer frivillige

Rapporten er basert på tall fra Respons analyses undersøkelse «Frivillig innsats» fra 2014, som inneholder svar fra 2076 personer som oppgir at de har gjort frivillig arbeid det siste året.

Ved å se på personenes tidsbruk på frivillighet, typen frivillig arbeid de utgjør, samt hvilken tilknytning de har til frivillige organisasjoner, har Tollåli funnet fem grupper av frivillige arbeidere:

  • De aktive frivillige utgjør 44 prosent av gruppen med frivillige. Denne gruppen kjennetegnes ved å være dem som bruker mest tid på frivillighet – halvparten av dem oppgir at de har jobbet mer enn ti timer frivillig den siste måneden – og at nesten alle er medlem i en eller flere av de organisasjonene de gjør frivillig arbeid for.
  • De bakgrunnsfrivillige er den gruppen som oftest tar på seg styreverv og gjør andre typer administrativt frivillig arbeid. Disse deltar i mindre grad på dugnader og innsamlinger. De bakgrunnsfrivillige utgjør 15 prosent av de frivillige, og i likhet med de aktive frivillige er de ofte medlemmer i minst én frivillig organisasjon.
  • De deltakende frivillige utgjør rundt 10 prosent av de spurte. Disse stiller ofte opp på frivillig arbeid som krever fysisk oppmøte, som for eksempel å være trener på et idrettslag, men under halvparten av dem er medlem i en frivillig organisasjon.
  • De dugnadsfrivillige, som er 23 prosent av de frivillige, er den gruppen som i størst grad utfører innsamlings- og dugnadsrettet frivillig arbeid i løpet av et år. To tredeler av de dugnadsfrivillige oppga at de ikke hadde gjort frivillig arbeid i løpet av den siste måneden, mens mindre enn ti prosent av de aktive frivillige svarte det samme.
  • Av-og-på-frivillige er gruppen som bruker minst tid på frivillighet. Så mange som 80 prosent av dem sier at de ikke har jobbet frivillig den siste måneden, og mindre enn 40 prosent er medlemmer av en frivillig organisasjon. 8 prosent av de frivillige klassifiseres som av-og-på-frivillige.

Hjelp for rekruttering og tilrettelegging

Tollåli har også gjort en analyse av hvordan de ulike gruppene av frivillige skiller seg fra hverandre når det gjelder kjønn, inntekt, alder, utdanning og foreldreskap. Alt i alt konkluderte hun med at det var overraskende få forskjeller i sosiale kjennetegn mellom de fem frivillighetstypene, selv om det var enkelte variasjoner.

Nå håper hun at de frivillige organisasjonene kan ha nytte av analysene og funnene i rapporten.

– Ulike typer frivillige organisasjoner er avhengige av ulik typer frivillig innsats. Jeg håper at funnene i denne rapporten vil komme til nytte i organisasjonenes arbeid med å rekruttere og legge til rette for frivillige, sier Mari Tollåli.

Klikk her for å lese hele rapporten Fem typer frivillige arbeidere.

Av Hallvard Kvale
Publisert 20. sep. 2019 09:44 - Sist endret 20. sep. 2019 09:44