Høyere valgdeltagelse for 16-åringer enn eldre ungdommer

Til høsten vil noen 16-åringer kunne stemme ved kommunevalget. Erfaringer fra andre land viser at 16-åringer stemmer i større grad enn eldre ungdommer.

- I land hvor stemmerettsalderen er 16 år, har det vist seg at 16-åringene i høyere grad benytter seg av stemmeretten enn eldre velgere under 30 år. Flere forskere mener livssituasjonen er forklaringen.

- 18-åringer er i en alder der mange har avsluttet videregående, flyttet hjemmefra og er i ferd med å etablere nye nettverk. Denne krevende situasjonen kan redusere valgdeltagelsen, sier Guro Ødegård.

Sammen med Jacob Aars har hun skrevet rapporten "Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett – en kunnskapsoversikt", utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Forskerne har analysert argumentene i den europeiske debatten  om senking av stemmeretten, og sett disse i sammenheng med forskningen på feltet. 

Økt valgdeltakelse i Norge
Valgdeltagelsen blant 16-åringene på kort sikt vil være høyere enn for eldre ungdommer. Langtidsvirkningene vil vi først kunne se når 16-åringene blir eldre.

- Å stemme kan sees på  som en vane. De som stemmer ved sitt første valg, bruker oftere stemmeretten senere i livet enn førstegangsvelgerne som ikke stemmer. Ettersom 16-åringer synes å delta i større grad enn ordinære førstegangsvelgere på 18 år, kan en senking bidra til økt valgdeltakelse på sikt,  påpeker Ødegård.

Det er imidlertid lite som tyder på atvalgresultatetvil påvirkes nevneverdig.

- Til det er den nye stemmegruppen for liten. Dessuten viser erfaringer fra Tyskland og Østerrike at 16-åringene stort sett stemmer som resten av velgerne.

For og imot
Argumentene for senket stemmerettsalder legger vekt på gevinsten man oppnår ved å utvide demokratiet.

- Mange mener man får et mer representativt demokrati fordi unge får reell politisk makt, og at dette vil bidra til å øke de unges politiske kunnskapsnivå og engasjement, sier Ødegård. 

Hun peker på at motstanderne av reformen mener 16-åringer ikke er modne nok, og mangler nødvendig kunnskap og forståelse av politikken for å kunne stemme. Det blir hevdet at de derfor ikke kan ta en veloverveid beslutning på valgdagen.

Forsøkskaniner
Ved det norske kommunevalget i september vil litt over 9000 16- og 17-åringer i 20 kommuner og Longyearbyen kunne stemme. Gjennom dette forsøket, som skal evalueres av en forskergruppe fra ISF og Rokkansenteret, ønsker norske myndigheter å ha et bredere grunnlag for å vurdere en senket stemmerettsalder.

Det vil bli holdt et stemmerettsseminar med påfølgende debatt onsdag 11. mai kl. 1700 på Institutt for samfunnsforskning. Klikk her for mer informasjon.

Les og last ned rapporten

 

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 9. mai 2011 09:00 - Sist endret 19. des. 2017 13:00