Har de vokst det av seg? Ungdoms holdninger til frivillig organisering

Ungdoms holdninger til frivillighet og organisasjonsdeltakelse er stabile, skriver senterforskere Dag Wollebæk og Jacob Aars.

Wollebæk og Aars har sett på befolkningsundersøkelsene om frivillighet fra 1998 og 2009 for å finne ut om holdningsforskjeller mellom aldersgrupper er livsfase- eller generasjonsbetingede. 

Generasjonsperspektivet viktigst
Undersøkelsen viser at generasjonsperspektivet er viktigere enn livsfaseperspektivet for å forstå holdningsforskjeller mellom aldersgruppene. Generasjonsperspektivet innebærer at ungdom tar med seg sine holdninger videre i livet, mens livsfaseperspektivet innebærer at de vil "vokse det av seg".

- Ungdoms svar på holdningsspørsmålene i 1998 varslet om et nytt, mer individualisert organisasjonssamfunn. I dag kan vi slå fast at det er stor grad av stabilitet i ungdoms holdninger til frivillig organisering, sier Jacob Aars.

Deltakelsesmønstrene settes i ung alder 
- Valgforskningen har vist at deltakelsesmønstrene settes når man er ung. Hvis det stemmer, er det grunn til å anta at de endringene i holdninger til frivillighet og organisasjonsdeltakelse vi har sett det siste tiåret, vil komme til å tilta i styrke og betydning i årene fremover, sier Jacob Aars.

Forfatterne følger opp en artikkel Dag Wollebæk skrev for ti år siden. Wollebæk tok da utgangspunkt i at ungdoms holdninger til frivillig organisering skilte seg sterkt fra holdninger blant voksne og eldre. Wollebæk fant ut at ungdom valgte aktivitet ut fra hva de selv fikk noe ut av personlig. De hadde svakere tilknytning til selve organisasjonen og la liten vekt på organisasjonsmedlemskap.

- Ungdom er en svært interessant gruppe å studere fordi verdi- og adferdsmønstre kan være generasjonsbetingede. Det betyr at man kan man se på dem som bærere av verdier som gradvis vil komme til å stå sterkere i fremtiden, i stedet for å betrakte ungdom som en flyktig kategori, påpeker Aars.

Funnene presenteres i artikkelen “Har de vokst det av seg? Generasjons- og livsfaseforklaringer på ungdoms holdninger til frivillig organisering”, publisert i siste nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning.

Les mer
Dag Wollebæk
Jacob Aars
Om artikkelen

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 22. juni 2011 15:03