Grenseløs frivillighet?

Frivillighet som verdi står sterkt blant foreldre til barn som driver med organiserte aktiviteter. Det viser en ny undersøkelse utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

- Et stort flertall av foreldre sier seg uenige i at profesjonelle folk i større grad bør overta foreldrenes oppgaver med barns organiserte fritidsaktiviteter. Dette viser at frivillighet som verdi står sterkt blant dagens foreldre, sier Signe Bock Segaard, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

I rapporten Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport har Segaard sammen med Jo Saglie, også forsker ved Institutt for samfunnsforskning, undersøkt foreldres frivillige innsats for barnas aktiviteter.

Grenseløs frivillighet

Funnene viser at foreldre setter frivillighet som verdi sterkt. Nesten ni av ti foreldre med barn som deltar i organiserte fritidsaktiviteter oppgir å ha gjort frivillig foreldreinnsats.

- Det viser seg at det er tre hovedgrupper av motiver for frivillig foreldreinnsats. Noen foreldre gjør det fordi de opplever det som en naturlig del av det å være foreldre, noen gjør det mer av plikt, men andre stiller opp fordi de faktisk synes det er morsomt og det gir god erfaring, sier Saglie.

Selv om støtten til frivillig arbeid er stor, opplever flertallet at belastningen er ujevnt fordelt ved at noen foreldre stiller opp i større grad enn andre.

- Det er noen foreldre som alltid stiller opp, såkalte ja-personer. For denne gruppen kan man kanskje snakke om en grenseløs frivillig foreldreinnsats, sier Segaard.

Lite krysspress

Få foreldre oppgir at de opplever krysspress som en stor utfordring.

- I den grad foreldre til barn som driver med organiserte fritidsaktiviteter opplever krysspress som problem for å gjøre frivillig innsats, er dette presset i overveiende grad knyttet til arbeidssituasjonen, sier Segaard.

- Hjemmesituasjonen og foreldres andre aktiviteter ser ut til å ha mindre betydning. Vi ser også at det i særlig grad er menn og foreldre med høy utdannelse som opplever et press mellom arbeid og frivillig innsats knyttet til barnas aktiviteter, fortsetter hun.

Tilrettelegging og informasjon

Rapporten peker på flere momenter som kan bidra til en bedre tilrettelegging for frivillig foreldreinnsats.

- Selv om vi vet at foreldre generelt er mer fornøyd enn misfornøyd med informasjonen fra foreningene, ser vi at de foreldrene som ikke gjør frivillig innsats synes det er vanskeligst å forstå hva som forventes av dem, sier Segaard, og legger til:

- Det handler om tydelig informasjon og at man i den praktiske tilretteleggingen tar utgangspunkt i at alle foreldre ikke er like fleksible eller har samme forståelse av hva frivillig foreldreinnsats innebærer. Slik tilpasning er mulig med god dialog.

Les mer og last ned rapporten Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapporther

Av Kullerud Hilde (hilde.kullerud@samfunnsforskning.no)
Publisert 29. aug. 2013 13:00 - Sist endret 19. des. 2017 13:33