Frivillighetsforskningen styrkes med nytt senter

- Dette er en milepæl i arbeidet for mer dokumentasjon og kunnskap om frivillighet, sa kultur- og kirkeminister Trond Giske da ISF og Rokkansenteret inviterte til åpning av senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Senteret er et forskningsprogram og et forskningssamarbeid som administreres og ledes av Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Rokkansenteret.

ISF-direktør Ann-Helén Bay og Jan Erik Askildsen, forskningsdirektør ved Rokkansenteret, fremhevet i åpningstalen frivillig sektors store betydning i Norge.

Startskudd
- For mange i Norge er frivillighet det viktigste i livet, sa kultur- og kirkeminister Trond Giske. - 58 prosent av befolkningen har deltatt i en form for frivillig arbeid i løpet av det siste året, og mange knytter identitet og livskvalitet til dette arbeidet.

Selv om frivillig arbeid er så viktig for mange, er det påfallende hvor lite forskning det er gjort på dette området, og hvor lite oppmerksomhet det er gitt i forskningspolitikken, hevdet Giske. - Vi trenger mer kunnskap om hvordan frivilligheten ser ut.

- Dette forskningsprogrammet samler landets ledende forskerkompetanse, og det skal stimulere nye forskere, sa Giske.

Programmet finansieres av Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). I 2008 får senteret 4,9 millioner kroner, 3,5 millioner kroner fr KKD og 1,4 millioner kroner fra BLD. Kultur- og kirkedepartementet øker bevilgningen med 1 million kroner i 2009.

Programmet har en tidsramme på tre år. Målet er likevel at senteret skal vokse og ha et lengere liv. Dette forutsetter deltakelse fra flere departementer og større bevilgninger.

- Vi håper senteret skal gi økt oppmerksomhet om frivillighet, bedre rammevilkår og mer kunnskap. Jeg har store forventinger til dette prosjektet, avsluttet Giske.

Ønsker langsiktighet
- Dette er en type samarbeid man ikke så ofte ser i det akademiske liv, som ofte ellers er mer preget av konkurranse, sa Per Selle, professor ved Universitetet i Bergen og tilknyttet Rokkansenteret.

Selle fremhevet behovet for ordninger med større fleksibilitet for at det skal være mulig å oppfylle forventningene. - Jeg savner konkrete løfter om hva/hvor mye mer som bevilges utover 2010.

Han etterlyste også flere historisk baserte studier, for å forstå de lange linjene i feltet og utviklingen fremover. - Det er for mange surveybaserte undersøkelser, vi trenger også studier som krever en helt annen type tålmodighet, sa han. - Jeg ønsker at senteret over tid skal kunne utvikle seg til noe mer og større, der man kan få tid til å jobbe mer langsiktig, avsluttet Selle.

Fra interessegrupper til partnerskap
Håkon Lorentzen, seniorforsker ved ISF, beskrev ulike perspektiver på studier av frivillig sektor opp gjennom tidene. Fra frivillige organisasjoner som interessegrupper og hva dette betyr for demokratiet, til utviklingen av perspektiver og begreper som tredjesektor, nonprofit og sivilsamfunn.

Lorentzen spår at fremtidige studier i større grad vil konsentrere seg om forholdet mellom enkeltindivid og organisasjon. - Vi ser en tendens til medlemskap blir mer som en kunderelasjon, noe man ser med organisasjonenes rabattordninger og vervepremier til medlemmene.

- Frivillig innsats blir noe man gir en hvilken som helst organisasjon når man har lyst til det. F.eks. kan man være leksehjelp gjennom Røde Kors to timer i uka, men uten å være aktivt medlem eller tegne medlemskap overhode, sa Lorentzen.

I nyere frivillighetsforskning er det også mye snakk om nettverkssamfunn og partnerskap. I nettverkssamfunnet endrer båndene mellom sivile-, markeds- og offentlige aktører karakter. Partnerskapstanken innebærer at frivillige organisasjoner realiserer offentlige mål. Dette bygger på en forestilling om at organisasjonene og staten er likeverdige, og forhandler seg imellom.

Virtuelt senter
Bernard Enjolras er leder for det nye senteret og til daglig forskningsleder ved ISF. Han fremhevet at man på sikt gjerne ville knytte til seg flere forskningsmiljøer. Senteret skal være virtuelt og uavhengig, og vil gjennom nettsiden www.sivilsamfunn.no gi kunnskapsoversikt og presentasjon av forskere, prosjekter, publikasjoner og arrangementer knyttet til senteret. På nettsiden vil det også opprettes et forum som vil være åpent for alle typer av brukere.

Senteret skal koordinere formidling av forskning og utvikle ny kunnskap om frivillig sektors betydning i samfunnet, innenfor hovedtemaene deltakelse, endringsprosesser og finansiering og rammebetingelser.

Brukernes forventninger til forskning
- Vi trenger forskningsbasert kunnskap for å kunne foreta strategiske valg, sa sa Tove Paule, styremedlem i paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge, og fremhevet spesielt spørsmålet om hva som motiverer til frivillig innsats.

Det er viktig for oss å få belyst betydning og omfang av frivillig innsats, også på andre områder enn det økonomiske. Ikke bare antall timer brukt på frivillig arbeid, men også demokratiske og helseforebyggende effekter, sa Paule.

I likhet med Selle var også Paule opptatt av at finansieringen og tidsperspektivet for programmet må utvides. Videre ville hun gjerne vært med på å utvikle spørsmålene og prosjektene. - Vi ønsker oss en styringsgruppe med representanter både fra frivillig sektor, myndigheter og forskere, sa hun.

Og, poengterte Paule, - resultatene må gjøres tilgjengelig i et språk som alle organisasjoner, store og små, kan forstå.

- Ann-Magrit Austenå, nestleder i Norges Røde Kors, presenterte en rekke spørsmål frivillig sektor ønsker svar på: Frivillig innsats som møteplass for hvem? Hvem tiltrekkes av frivillighet? Hvordan nå ungdom, minoritetsgrupper og enslige? - Påvirker frivillighetenpolitikken, eller er det politikken som påvirker frivilligheten? - Hva betyr utviklingen av en kommunal frivillighetspolitikk for frivilligheten?

- Vi ønsker lykke til, og følger interessert med, avsluttet Austenå.

Nettsiden (sivilsamfunn.no) skal etter planen være oppe og gå innen 1.1.2009

Hør innledningene her

Ann-Helén Bay
Jan Erik Askildsen
Trond Giske
Per Selle
Håkon Lorentzen
Bernard Enjolras
Tove Paule
Ann-Magrit Austenå

Mer

Last ned ppt med presentasjon av senteret
Les prosjektbeskrivelse her
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor åpnet i dag[KKD]

Av Johanne Severinsen (jse@samfunnsforskning.no)
Publisert 24. okt. 2008 09:00