Frivillig sektor og boligsosialt arbeid

I en ny rapport for Husbanken ser forskere ved Uni Research Rokkansenteret og NIBR på frivillig sektors rolle i bosetting av vanskeligstilte grupper.

Rapport om frivillig sektor og boligsosialt arbeid

Bakgrunnen for prosjektet er et stadig mer uttrykt ønske om å øke frivillige aktørers involvering i det boligsosiale feltet, en ambisjon som blant annet uttrykkes i den seneste nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for Velferd» (2014-2020).

Rapporten belyser både hva slags roller frivillige og ideelle organisasjoner har spilt for det boligsosiale arbeidet historisk sett, og drøfter hva slags roller de kan spille som supplement til offentlige tjenester i dag.

Kjerneområde for frivillig engasjement

I rapporten fremhever forskerne hvordan det boligsosiale feltet berører flere av kjerneområdene i det sivile engasjementet, der frivillige tradisjonelt har fylt roller som pionerer og innovatører.

– Bosetting av vanskeligstilte grupper har tradisjonelt vært et sentralt område innen frivillig sektor. Med fremveksten av velferdsstaten og et rettighetsfestet offentlig tilbud har frivilligheten spilt en stadig mindre rolle, ifølge forsker Jill Loga.

Det boligsosiale feltet ble utviklet til et eget politikkfelt fra omkring år 2000, en utvikling med bakgrunn i nedbyggingen av institusjonsomsorgen fra 1960-tallet.

– Dette er et sammensatt område som grenser opp til flere andre politiske felt, som rusomsorg, marginalisering, fattigdom, områdesatsninger og flyktningeproblematikk, og omtales i faglitteraturen dermed ofte som et «umedgjørlig problem» som involverer ulike forvaltningsnivåer og etater, forklarer Loga.

Et etterspurt supplement

Det boligsosiale feltet er i dag også et område der det vokser frem stadig flere private velferdsprodusenter som inngår i en konkurranse med de ideelle organisasjonene om offentlige kontrakter med kommuner. De senere årene har det i mange land derfor blitt rettet ny oppmerksomhet mot hvordan frivilligheten bedre kan fungere som supplement til offentlig sektor.

– I denne rapporten drøftes tre ulike former for frivillighet der det kan være et potensial for utvikling av samspillet med offentlig sektor: 1) en tilrettelegging for økning av den ideelle tjenesteproduksjonen, 2) tilrettelegging for frivillig arbeid innen offentlig sektor og 3) utvikling av sektorens potensial for innovasjon og entreprenørskap, avslutter Loga.

Les mer og last ned rapporten her(Husbanken.no)

Rapportforfatterne: 
Jill Loga og Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret (begge tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor) og Camilla Lied ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 1. mars 2016 15:28 - Sist endret 25. juli 2017 16:10