Fra face-to-face til Facebook?

Fredag 21. november disputerer Ivar S. Eimhjellen ved Universitetet i Bergen. I avhandlingen ser han på hvordan det norske sivilsamfunnet tar i bruk og påvirkes av nye digitale plattformer.

Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder bruk av internett og sosiale medier. Den digitale utviklingen åpner for nye former for politisk mobilisering og deltakelse. I avhandlingen «From face-to-face to Facebook? Web  technologies in Norwegian civil Society» ser Eimhjellen på hvordan nettmedier som e-post, hjemmesider og sosiale medier påvirker lokale organisasjoner og samfunnsengasjement i Norge.

Nettverk påvirker nettbruk

På individnivå finner Eimhjellen at menneskers sosiale nettverk påvirker hvordan de bruker sosiale medier som Facebook: Særlig er det mennesker med et variert nettverk- både online og offline- som bruker plattformen til politisk aktivitet. Folk som har et nettverk bestående av mennesker med ulike bakgrunner og interesser enn en selv, synes altså i større grad å bruke plattformen til å linke til nyheter, diskutere linker og delta i ulike former for protest- og interessegrupper.

Hjemmesiden står fremdeles sterkt

Digitale medier skaper nye muligheter for kommunikasjon mellom flere aktører, men lokale frivillige organisasjoner har i mindre grad tatt i bruk de nyeste plattformene. Her er tradisjonell enveiskommunikasjon via hjemmesider fremdeles utbredt, særlig blant de mer etablerte foreningene, hvor makt, kunnskap og informasjon er sentralisert på toppen. I den grad de tar i bruk sosiale medier er også denne kommunikasjonen enveis. Nye typer frivillige organisasjoner med yngre medlemmer og målgrupper tar oftere i bruk sosiale medier som Facebook og Twitter. Her er kommunikasjonen oftere desentralisert, dvs at mange kan kommunisere med mange samtidig, uten at denne er kontrollert fra toppen. Selv om de mer etablerte organisasjonene i mindre grad tar i bruk sosiale medier, ser ikke dette ut til å være noen hindring- organisasjonene som benytter enveiskommunikasjon er også preget av vekst og vitalitet. For mindre etablerte foreninger med mer uformell organisering kan sosiale medier være mer virkningsfullt.

Ikke nødvendigvis en motsetning

Selv om digitale plattformer gir nye muligheter for politisk deltakelse og mobilisering er det ikke slik at vi i mindre grad møtes ansikt-til ansikt. Snarere tvert imot: Eimhjellen finner en positiv sammenheng mellom organisasjoners internettbruk og ansikt til ansikt- aktiviteter. På denne måten supplerer nettmediene- snarere enn de erstatter-  mer tradisjonelle deltakelsesformer. Avhandlingen viser derimot at teknologiens utbredelse og virkning er ulik på individ- og organisasjonsnivå, noe som understreker betydningen av å studere temaet på ulike nivåer.

Tid og sted:  

  • Disputasavholdes 21. november kl. 10.15 i Auditorium, U. Pihls hus, Professor Keysersgate 1 (Universitetet i Bergen)

  • Prøveforelesningholdes 20.november kl. 15.15, i Auditorium, U. Pihls hus, Professor Keysersgate 1.
    Oppgitt emne: «Drøft forholdet mellom informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og sivilsamfunn».

 

Personalia:

Ivar Sognnæs Eimhjellen er født i 1982 og oppvokst på Sandane i Gloppen kommune. Han har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen fra 2007 og var blant annet utvekslingsstudent ved University of California, Berkeley fra 2006 til 2007. Etter studiet var Eimhjellen vitenskapelig assistent ved UiB og Uni Research Rokkansenteret, før han i 2011 fikk stipendiatstilling ved Sosiologisk Institutt, UiB, med kontor på Rokkansenteret. Eimhjellen er i dag ansatt som forsker ved Rokkansenteret, og er tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 17. nov. 2014 15:13