Foreninger Online: Barrierer for bruk av nettbasert kommunikasjon i frivillige organisasjoner

Til tross for at nordmenn generelt har en høy grad av deltakelse på Facebook og andre sosiale nettverkssider, ser det ikke ut til at lokale frivillige organisasjoner har omfavnet den nyeste teknologien i samme grad. Hvilke faktorer er det som hemmer og fremmer foreningers bruk av nettbasert kommunikasjon?

Ved bruk av kvantitative data har forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor studert bruken av hjemmesider og sosiale nettverkssider (SNS) blant lokale frivillige organisasjoner i Norge.

De empiriske undersøkelsene viser at rundt halvparten av foreningene hadde en eller flere former for web-representasjon, og at hjemmesider fremdeles er den vanligste formen for representasjon på nett (av organisasjonene som var på nett hadde 80% hjemmesider, 17% Facebook og 3% Twitter eller bloggsider). Analyser av potensielle barrierer viser at foreningens størrelse og kompleksitet, økonomi og medlemmenes alder er av betydning for graden av teknologisk tilpasning. Små organisasjoner med få frivillige benytter seg i mindre grad av internettbasert kommunikasjon, og bruken synes å synke lineært i takt med medlemmenes alder. Sosiale nettverkssider som Facebook benyttes i større grad av organisasjoner med en høy andel medlemmer mellom 16 og 30 år.

For små, lokale foreninger kan ansikt-til-ansikt kommunikasjon og en webside som dekker informasjonsbehov (Web 1.0) være tilstrekkelig for å fortsette aktiviteten som før. For andre kan treg eller manglende tilpasning til sosiale nettverkssider (Web 2.0) gjøre at en taper terreng for organisasjoner som evner å utnytte mulighetene som ligger i teknologien både som mobiliseringsverktøy og for organisering av kollektiv handling.

Artikkelen "Associations Online: Barriers for Using Web-Based Communication in Voluntary Associations" er publisert i tidsskriftetVoluntas- International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2014, 25 (3).For sammendrag og tilgang,  trykk her.

Forfatterne er Senterforskerne Ivar Eimhjellen, Dag Wollebækog Kristin Strømsnes.  

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 26. juni 2014 14:05 - Sist endret 11. des. 2017 11:31