Endringer i norsk idrett

Nasjonale idrettsorganisasjoner har utviklet flere ulike og til dels motstridende ledelseslogikker. Det skaper et uklart bilde av hvem som bestemmer hva på hvilken måte, skriver Kari Steen-Johnsen i en ny antologi om norsk idrett.

I artikkelen “Særforbund i en brytningstid – mellom byråkrati, kommersialisme og frivillighet” beskriver Kari Steen-Johnsen endringer i norske idrettsorganisasjoner og konsekvensene de har for ledelse. Hun tar utgangspunkt i en studie av Norges Skiforbund.

- De nasjonale idrettsorganisasjonene utsettes i økende grad for kryssende krav fra omgivelsene. De skal være demokratiske medlemsorganisasjoner, men samtidig profesjonelle markedsaktører som kan håndtere en kompleks økonomi i tillegg til sponsor- og medierelasjoner, sier Steen-Johnsen.

En konsekvens av dette er at organisasjonene har utviklet motstridende ledelseslogikker, hevder hun.

Særlig gjelder det forholdet mellom hva styret og administrasjonen skal ha ansvaret for.

- Dette koster organisasjonen krefter, men det kan også argumenteres for at det er en måte å møte krav fra omgivelsene på.  Ved ikke å ta et oppgjør med den ene eller den andre logikken, er man i stand til å håndtere ulike, motstridende krav samtidig, forteller forskeren.

To frivillighetskulturer
I en annen artikkel skriver Dag Wollebæk om hvordan frivilligheten endrer seg i takt med individualiseringsprosesser.

Idrettsarrangementer har mange kjennetegn som er skreddersydd til de "nye" frivilliges motivasjon, hevder han. Innsatsen er kortvarig, målrettet og kan gi uttelling i form av nye kvalifikasjoner og nyttige kontakter. Samtidig er arrangementene avhengig av erfarne kjernetropper med helt andre grunner for å delta.

- Kan man se idrettsarrangementet som en møteplass mellom en senmoderne og en tradisjonell frivillighetskultur, spør Wollebæk.

I artikkelen identifiserer han to hovedgrupper av frivillige.

- I den ene gruppen finner vi en overrepresentasjon av godt voksne menn som er motivert av idrettsinteresse og det sosiale fellesskapet. Den andre gruppen består for det meste av yngre og kvinner som er motivert ut fra å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet. De utfører i økende grad støttefunksjonsfrivillighet, som "hospitality" og pressearbeid.

Wollebæks artikkel “Mellom to frivillighetskulturer - sosial sammensetning og motivasjon blant frivillige ved prøve-VM på ski” er basert på data fra en spørreundersøkelse sendt til alle frivillige i forkant av prøve-VM på ski i Holmenkollen i 2010, gjennomført av forskere ved NIH.

Jubileumsgave
Det er i anledning 150 års-jubileet til NIF at senterforskerne Kari Steen-Johnsen og Dag Wollebæk har bidratt til antologien “Norsk idrett - indre spenning og ytre press”. Boken er enjubileumsgavetil Norges idrettsforbund fra samfunnsvitere og filologer som har studert idrett fra ulike vinkler. Den diskuterer viktige endringsprosesser som preger idretten, og tar sikte på å utdype forståelsen av noen av NIFs sentrale arbeidsfelter, som barne- og ungdomsidrett og toppidrett.

Les mer om boken Norsk idrett - indre spenning og ytre press her
 

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 25. mars 2011 10:17 - Sist endret 11. des. 2017 11:23