Dermed erklærer vi...

...sivilsamfunn.no for offisielt åpnet. ISF-direktør Ann-Helén Bay og Wegard Harsvik, statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, sto sammen for åningen da rundt 60 personer var samlet til frokost og nettslepp torsdag 30 april. Lanseringen ble viet visjoner og faglig refleksjon.

Nettsiden, som skal være mer enn en ren informasjonsbase, er ”hjemmet” til det nye Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som ble åpnet i fjor høst. Her skal publikasjoner kontinuerlig legges ut, og forskningen på feltet formidles, men ikke bare det:

Intensjonen er videre at forskere, oppdragsgivere og andre engasjerte på frivillighetsfeltet sammen skal bidra til å skape en levende og dynamisk møteplass, med diskusjoner og kunnskapsutveksling. Eller som Bay ganske enkelt uttrykte det: - En arena for deltakelse og dialog.

Bedre beslutningsgrunnlag
Harsvik mente senteret fortjente hornmusikk og honnørord for jobben som er lagt ned så langt.

- Denne siden forener to ting vi synes er veldig viktig, nemlig forskning og frivillighet. Det er altfor mye politikk som lages på basis av anekdotisk kunnskap og tilfeldige innspill. Derfor er det så viktig å skape arenaer som kan styrke politikkens beslutningsgrunnlag. En slik arena tror jeg sivilsamfunn.no kan bli, sa Harsvik.

Statssekretæren valgte å sitere den argentinske ”filosofen” Diego Maradona, i anledning den dynamiske dagen: - På spørsmål om hvorfor han var så flink til å sparke fotball, svarte Maradona: ”Jeg løper ikke dit ballen er, jeg løper dit den har tenkt seg.”

Møteplass under utvikling
Informasjonssjef ved ISF, Jørgen Moland, som sammen med Luisa Klaveness har nedlagt et betydelig arbeid for å få siden i stand, beskrev i sitt innlegg ideene bak nettstedet og presenterte resultatet.

Innledningsvis gjorde han et poeng av at nettsiden er utviklet på dugnad, ikke bare innholdsmessig, men også publiseringverktøyet med åpen kildekode er utviklet over flere år av frivillige fra inn- og utland.

Ellers pekte Moland på det faktum at de fleste nettsteder er i konstant utvikling. Straks syntesen mellom det man ønsker og kan oppnå er på plass, kommer en ny antiteste som presser frem nye utviklingsteser. Ikke all utvikling går fremover. - For eksempel vet vi ikke i dag om nettsidens diskusjonsforum har livets rett, det bestemmer publikum.

Moland oppfordret derfor publikum til å ta i bruk forumet, stille forskerne spørsmål og ikke minst melde inn arrangementer til kalenderen.

Polarisert syn på nettverkssamfunnet
Lanseringen inneholdt også en faglig del, med bidrag fra senterleder Bernard Enjolras, frivillighetsforsker Per Selle og generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Trond Enger, bidro.

Enjolras, som selv er en erfaren forsker på feltet, tok opp spørsmålet om nettverkssamfunnets påvirkning på frivilligheten.

Ifølge Enjolras kan man se et tydelig skille mellom de som vektlegger mulighetene, det fleksible og det demokratiserende elementet ved nettverkssamfunnet på den ene side, og de som derimot mener nettverkssamfunnet skaper mer byråkrati, mer fragmentering og sosial forvitring på den andre.

- Vi ser en polarisering mellom utopi og dystopi på dette feltet, to ytterpunkter som forskningen må unngå, sa Enjolras.

Han viste videre til studier fra USA som indikerer at nettverkssamfunnet skaper nye sosiale relasjoner og nye muligheter for politisk deltakelse, men understreket at vi foreløpig har for lite empiri til å si noe om dette i Norge.

- Det er mange spennende spørsmål her, som vi nå vil fokusere på i årene som kommer. Forhåpentlig vet vi enda mer når vi møtes om et år, lød konklusjonen til Enjolras.

Grundige casestudier er viktig
Per Selle presenterte boka ”Digital teknologi i sivilsamfunnet”, som han selv har skrevet sammen med Tommy Tranvik. Boka er basert på en dybdestudie av fire frivillige organisasjoner; Norsk Folkehjelp, Norsk Luthersk Misjonssamband, Handicapforbundet og Attac Norge.

- Vi har forsøkt å finne ut hva som skjer med de etablerte organisasjonene når den nye teknologien tas i bruk. I tillegg inkluderte vi en helt ny organisasjon, Attac, for å sammenlikne, sa Selle.

- Vi finner blant annet at organisasjonene bruker e-forvaltningsreformen til å styrke sentralleddets innsikt nedover i organisasjonen, i en form for sentralisering. Mens e-demokratiseringsreformen brukes for å mobilisere medlemmene og gi dem innsikt nedenfra. Vi ser en tydelig spenning mellom de to prosessene, sa Selle.

Han poengterte samtidig at sentralisering og lokal styrke ikke nødvendigvis står i motsetning til hverandre, og viste til interessante funn om profesjonaliseringen, nemlig at noen av de største idealistene i de frivillige organisasjoner er de lønnede ansatte.

- De ”byråkratiske idealistene” springer ut fra frivillighetskulturen selv, poengterte Selle, som oppfordret flere til å igangsette detaljerte casestudier av organiasjonene.

Sammen blir man bedre
Trond Enger fra LNU, selverklært frivillighetspamp, rundet av det hele med noen refleksjoner fra brukersiden. Han mente sivilsamfunn.no er et eksempel på at det er mulig å fylle medietomrommet mellom telefon/medlemsblad og TV. Internett er altså svaret på det "mediegapet" som lenge la begrensinger på kommunikasjonen med og mellom medlemmene av sivilsamfunets organisasjoner.

- Mitt perspektiv på frivillighet er at man sammen kan skape noe man ikke kunne klart alene. Målet med sivilsamfunn.no må derfor være at forskere og brukere forstår, og i praksis viser, at man blir bedre sammen.

Etter innledingene inviterte orstyrer Kristin Strømsnes publikum til å ta ordet. Flere ga uttrykk for at både sentret og nettstedet er etterlengtet og at de ville ta sin del av ansvaret for at det blir en reel møteplass.

Så da gjenstår det bare å se om sivilsamfunn.no kan leve opp til de store ambisjonene.

Spør en frivillighetsforsker
Gjør deg opp din egen mening om sivilsamfunn.noog si din mening her

Av Johanne Severinsen (jse@samfunnsforskning.no)
Publisert 4. mai 2009 15:12