Behov for mer kunnskap om frivillig ledelse

Frivillige organisasjoner skiller seg fra næringslivsorganisasjoner og det offentlige på en rekke måter. Samfunnet, medlemmene og det offentlige stiller ofte høye krav til de frivillige organisasjonene.

- Et kjennetegn ved frivillige organisasjoner er at de må forholde seg til flere interessenter samtidig, og balansere kravene fra disse. På den ene siden gjør denne balansegangen at frivillige organisasjoner egner seg til å løse samfunnsproblemer. De kan forholde seg til offentlige mål samtidig som de mobiliserer folk til frivillig innsats. På den annen side skaper denne balansegangen  kompliserte styringssystemer og utfordrende dynamikker i organisasjonene, sier senterforsker Kari Steen-Johnsen.

Hun mener det er behov for mer kunnskap om ulike former for styring og ledelse, eller «governance», i frivillige organisasjoner.

- Organisasjonene er forskjellige og står overfor ulike utfordringer.  Nye tider medfører også nye krav, og det er viktig å belyse hvordan for eksempel markedsgjøring og profesjonalisering forandrer tradisjonelle styringsmåter, sier Steen-Johnsen.

Sammen med Philippe Eynaud fra Universiteté de Sorbonne i Paris og Filip Wijkstöm fra Handelshøgskolan i Stockholm har hun har redigert et spesialnummer av det internasjonale tidsskriftet Voluntas, med styring og ledelse av frivillige organisasjoner som tema.

Løsningen på samfunnsproblemer?

I spesialutgaven av tidsskriftet pekes det på at sivilsamfunnet ofte blir fremhevet som en løsning på utfordringer i samfunnet.

- Både i Norge og internasjonalt vender det offentlige seg stadig oftere mot de frivillige organisasjonene for å finne løsninger på samfunnsproblemer, sier Steen-Johnsen.

- Vi vet imidlertid for lite om hva som skal til for at frivillige organisasjoner skal kunne fylle slike roller. Hvis organisasjonene i økende grad skal bistå det offentlige må vi vite på hvilke premisser det er mulig, og hvilke krav det stiller til intern ledelse og styring.

Hun legger til at vi også må vite mer om hvordan offentlig politikk påvirker og endrer organisasjonene. 

- Økt profesjonalisering i en frivillig organisasjon kan føre til brudd på den psykologiske kontrakten mellom organisasjon og frivillige, med tap av motivasjon som konsekvens, sier Steen-Johnsen.

- Utfordringen er å etablere gode interne styringssystemer uten at de frivillige samtidig føler seg fremmedgjort. 

Samfunnsrolle

Gjesteredaktørene argumenterer for at måten frivillige organisasjoner styres på har konsekvenser for hvilken samfunnsrolle de kan ha.

- Frivillige organisasjoner bidrar i samfunnet på ulike måter – ved å styrke borgernes mulighet til å delta i prosesser som angår dem, eller ved å bidra til mer effektive og bedre tjenester. Forskjellige typer organisasjoner har ulike forutsetninger for å få til dette, sier Steen-Johnsen.

Hun mener profesjonelle, frivillige organisasjoner med en ledelsesform modellert etter næringslivet kan bidra til samfunnseffektivitet gjennom å levere gode tjenester. Men disse organisasjonene er ikke nødvendigvis best egnet dersom målet er borgernes deltagelse og mulighet til å uttrykke behov og meninger.

Internasjonale bidragsytere

Bidragsyterne i spesialnummeret er forskere fra ulike europeiske land og fra USA, som alle har studert styring og ledelse i forskjellige frivillige organisasjoner.

- Artiklene spenner fra studier av sveitsiske bistandsorganisasjoner via franske protestbevegelser til lokale kooperativer i Tyskland. Forfatterne benytter seg også av vidt forskjellige perspektiver,  både psykologiske, sosiologiske og mer historiske. Til sammen  presenterer de et bredt perspektiv på dette feltet, sier Steen-Johnsen.

Voluntas

Voluntas er et vitenskapelig tidsskrift utgitt av International Society for Third-Sector Research (ISTR), en internasjonal forening for fremming og formidling av forskning og utdannelse innen sivilsamfunn, filantropi og nonprofit-sektoren.

Innhold 4/2011

Editorial
Voluntas 2011 December Issue
Bernard Enjolras

On Civil Society Governance: An Emergent Research Field
Kari Steen-Johnsen, Philippe Eynaud and Filip Wijkström

The Prospective Role of Economic Stakeholders in the Governance of Nonprofit Organizations
Dennis R. Young

The Governance of International Nongovernmental Organizations: How Funding and Volunteer Involvement Affect Board Nomination Modes and Stakeholder Representation in International Nongovernmental Organizations
Florian Rehli and Urs Peter Jäger

Balancing Control and Coaching in CSO Governance. A Paradox Perspective on Board Behavior
Karin Kreutzer and Claus Jacobs

A New Deal for NPO Governance and Management: Implications for Volunteers Using Psychological Contract Theory
T. Vantilborgh, J. Bidee, R. Pepermans, J. Willems and G. Huybrechts, et al.

The Revitalization of a Popular Movement: Case Study Research from Sweden
Stefan Einarsson

The Challenge of Activist Coalition Governance: Accommodating Diversity to Create Institutions—An Approach Via the Inter-Relationships Between Action, Project and Instrument
Carine Chemin and Corinne Vercher

Contextualizing the Governance of Community Co-operatives: Evidence from Austria and Germany
Richard Lang and Dietmar Roessl

Managerialism and Beyond: Discourses of Civil Society Organization and Their Governance Implications
Florentine Maier and Michael Meyer

Artiklene kan lastes ned her

 

Av Lén-Veronica Kongerud (l.v.kongerud@samfunnsforskning.no)
Publisert 15. des. 2011 10:36 - Sist endret 11. des. 2017 11:03