Nyheter - Side 9

Publisert 25. aug. 2009 15:14

Ivar Eimhjellen har nylig tiltrådt som forskningsassistent ved Rokkansenteret. Tidligere har han jobbet med barn og ungdoms bruk av internett. Masteroppgaven hans fokuserte spesielt på døves bruk av internett og han benyttet seg også av en ny datainnsamlingsmetode i forbindelse med prosjektet.

Publisert 25. juni 2009 13:19

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til konferansenDeltakelse i endring.Konferansen er den første arrangert av Senteret og vil gå av stabelen 31. august 2009 I Røde Kors' lokaler i Oslo.

Publisert 12. mai 2009 09:47

Idrettsrådene står i et spenningsfelt mellom sivilsamfunnet og det offentlige. Behovet for å være synlig skaper en fare for at de blir redusert til kommunale utvalg. Dette er ett av funnene i Ragnhild Holmen Waldahls analyse av idrettsrådenes rolle i Norge.

Publisert 4. mai 2009 15:12

...sivilsamfunn.no for offisielt åpnet. ISF-direktør Ann-Helén Bay og Wegard Harsvik, statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, sto sammen for åningen da rundt 60 personer var samlet til frokost og nettslepp torsdag 30 april. Lanseringen ble viet visjoner og faglig refleksjon.

Publisert 1. apr. 2009 09:15

Den farligste fallgruben for lokale foreninger er å bli sektliknende konstruksjoner. Dette er èn av konklusjonene i Dag Wollebæks nye artikkel om foreningers være eller ikke være.

Publisert 19. mars 2009 13:00

Guro Ødegård ser frem til å ta fatt på arbeidet som forsker ved ISF og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Etter 10 år på NOVA er hun allerede godt kjent med forskermiljøene i Munthesgate.

Publisert 9. feb. 2009 10:00

Bernard Enjolras, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, er nylig blitt utpekt som ny redaktør av det internasjonale tidsskriftet Voluntas. Enjolras tiltrer som redaktør 1. januar 2010

Publisert 9. feb. 2009 10:00

Bernard Enjolras, Research Direc­tor at the Institute for Social Research (ISF) and Director of the newly formed Norwegian Centre for Research on Civil Society and Voluntary Sector, has recently been appointed as the new editor of Voluntas, effective as of 1 January 2010.

Publisert 15. jan. 2009 10:00

I boken "Idrettsdemokratiet – makt og styring i idretten" skriver forfatterne Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl at det er et demokratisk underskudd i idrettsorganisasjonene, noe som skyldes medlemmenes manglende engasjement og deltagelse i demokratiske fora. Boken var gjenstand for debatt torsdag 15. januar på Idrettens hus ved Ullevål stadion.

Publisert 28. nov. 2008 10:00

I en tid der det er vanlig å legge vekt på svekkede tradisjoner og økt individuell valgfrihet, har likevel den enkeltes sosiale bakgrunn, som kjønn, alder og klasse stor betydning for hvilke muligheter en har for å være fysisk aktiv, skriver Anne-Lene Bakken Ulseth i en ny bok.

Publisert 24. okt. 2008 09:00

- Dette er en milepæl i arbeidet for mer dokumentasjon og kunnskap om frivillighet, sa kultur- og kirkeminister Trond Giske da ISF og Rokkansenteret inviterte til åpning av senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 15. aug. 2008 09:00

Med innføringen av KRL-faget i skolen fikk trossamfunnene selv ansvar for trosopplæringen av sine medlemmer. Håkon Lorentzen har vært med på å evaluere Den norske kirkes forsøk med nye former for trosopplæring. - Vi ser en overgang fra å skulle tilføre boklig kunnskap, til fokus på aktiviteter, opplevelser og å skape tilhørighet.

Publisert 28. juli 2008 09:00

Hvordan påvirker utviklingen av et nettverkssamfunn frivillig organisering? Er internett et hjelpemiddel for å fremme aktiv deltakelse i frivillige organisasjoner eller er det en hindring og en konkurrent? I en ny rapport oppsummerer Bernard Enjolras den tilgjengelige kunnskapen på feltet, og staker ut veien for videre forskning.

Publisert 17. juli 2008 09:00

Nasjonale myndigheter ønsker at frivillighetssentralene skal fungere som sektorovergripende nærmiljøsentraler. Line Dugstad og Håkon Lorentzen diskuterer i en ny ISF-rapport hva slags forventninger staten har til frivillighetssentralene, og hvor langt unna disse idealene sentralene befinner seg.

Publisert 7. juli 2008 09:00

Institutt for samfunnsforskning undertegnet fredag kontrakt med Kultur- og kirkedepartementet om etablering av et treårig forskningsprogram ”Virtuelt senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor”. Forskningsprogrammet er et samarbeid mellom ISF og Rokkan-senteret.

Publisert 1. jan. 1970 01:00

The Centre is a partnership between the Institute for Social Research (ISF) and the Stein Rokkan Centre for Social Studies. This website is the Centre’s knowledge base where researchers, representatives of voluntary organisations and other interested people can discuss and find useful literature and information about the subject.