Nyheter - Side 8

Publisert 16. juni 2010 08:15

Andelen av Norges befolkning som gjør frivillig arbeid har gått ned fra 58 % i 2004 til 48 % i 2009. Størst er nedgangen blant unge menn. Likevel er Norge fortsatt i verdenstoppen i frivillighet.

Publisert 18. mai 2010 14:11

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har fått 2,5 millioner i økte bevilgninger fra Kulturdepartementet. Midlene finansierer de to nye prosjektene ”Frivillig sektor: en tilstandsanalyse” og ”Staten og organisasjonene”.

Publisert 3. mai 2010 11:26

Jill Loga, forsker ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er med i et nytt, regjeringsoppnevnt utvalg som skal gi råd til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Publisert 26. apr. 2010 15:56

Thomas Janoski has won the Emerald Outstanding Author Contribution Award 2010 for the article "The Spirit of the Civil Sphere: Activating Static Conceptions of Volunteerism and Citizenship" published in Comparative Social Research vol. 26, Civil Society in Comparative Perspective

Publisert 21. apr. 2010 11:42

ArtikkelenVoluntary organizations in the Nordic countriesskrevet av senterforskerne Karl Henrik Sivesind og Per Selle vil snart gis av Fudan University press i Shanghai.

Publisert 24. feb. 2010 10:21

Det er store sosiale forskjeller i frivillig deltakelse i Norge – særlig i idretten.

Publisert 16. feb. 2010 13:08

Frivillighet og kultur er vesentlige faktorer for et samfunns lykkenivå. Tillit er et kjernepunkt i spørsmål om samfunnskvalitet. Frivillighetens bidrag i så måte er sentral, fordi et bredt organisasjonsliv spiller en stor rolle for tilliten i et samfunn.

Publisert 16. feb. 2010 09:00

I bokenFrivillige organisasjoner og offentlig politikk,redigert av Bernard Enjolras og Ragnhild Holmen Waldahl,undersøkes forholdet mellom frivillige organisasjoner og offentlig politikk i Norge.

Publisert 6. jan. 2010 13:40

A new book edited by Bernard Enjolras and Karl Henrik Sivesind compares different civil society regimes and discusses the democratic role of civil society in activating citizens’ participation.

Publisert 9. des. 2009 10:11

Signe Bock Segaard har sett på rolle- og arbeidsdelingen mellom ulike ledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Hovedkonklusjonen er at dagens utfordringer ikke bare er knyttet til hvordan arbeidsdelingen i praksis fungerer, men at holdninger også spiller en viktig rolle.

Publisert 23. nov. 2009 15:24

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer alle frivillige lag og foreninger i Hordaland og i utvalgte kommuner rundt i landet til å delta i et forskningsprosjekt.

Publisert 14. okt. 2009 10:00

Kultur og kirkedepartementet fortsetter satsningen på frivillighetsforskning og har i statsbudsjettet for 2010 økt bevilgningen til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor med to millioner kroner.

Publisert 10. sep. 2009 15:40

Den andre temabolken av konferansen ”Deltakelse i endring” handlet om endringer i frivillighetens organisasjons- og tilknytningsformer.

Publisert 9. sep. 2009 09:32

Konferansens første temabolk dreide seg om deltakelse og fellesskap. Begrepet sosial kapital ble introdusert og skapte debatt blant konferansedeltakerne.

Publisert 4. sep. 2009 16:41

31 august gikk konferansen ”Deltakelse i endring” av stabelen. Konferansen belyste frivillig deltakelse fra ulike perspektiver og pekte på hvordan frivillig deltakelse er i ferd med å endre seg.

Publisert 4. sep. 2009 16:13

Frykten for en politisk passiv ungdomsgenerasjon er overdrevet, hevder Guro Ødegård i sin doktoravhandling i sosiologi, avlagt ved Universitetet i Oslo. Onsdag 16. september disputerte Guro Ødegård for doktorgraden med avhandlingenMotløs ungdom? Nytt engasjement i et gammelt demokrati.

Publisert 2. sep. 2009 11:16

Dag Wollebæk disputerer fredag 4. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Change in Local Voluntary Associations".

Publisert 25. aug. 2009 15:14

Ivar Eimhjellen har nylig tiltrådt som forskningsassistent ved Rokkansenteret. Tidligere har han jobbet med barn og ungdoms bruk av internett. Masteroppgaven hans fokuserte spesielt på døves bruk av internett og han benyttet seg også av en ny datainnsamlingsmetode i forbindelse med prosjektet.

Publisert 21. aug. 2009 14:57

Mandag åpnet fylkeskultursjef i Hordaland, Ronny Skaar, konferansen som markerte et et startskudd for kommunenes involvering i Hordalandsundersøkelsen.

Publisert 25. juni 2009 13:19

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til konferansenDeltakelse i endring.Konferansen er den første arrangert av Senteret og vil gå av stabelen 31. august 2009 I Røde Kors' lokaler i Oslo.

Publisert 12. mai 2009 09:47

Idrettsrådene står i et spenningsfelt mellom sivilsamfunnet og det offentlige. Behovet for å være synlig skaper en fare for at de blir redusert til kommunale utvalg. Dette er ett av funnene i Ragnhild Holmen Waldahls analyse av idrettsrådenes rolle i Norge.

Publisert 4. mai 2009 15:12

...sivilsamfunn.no for offisielt åpnet. ISF-direktør Ann-Helén Bay og Wegard Harsvik, statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet, sto sammen for åningen da rundt 60 personer var samlet til frokost og nettslepp torsdag 30 april. Lanseringen ble viet visjoner og faglig refleksjon.

Publisert 21. apr. 2009 11:00

Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo og Rokkansenteret i Bergen, og ble opprettet på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartmentet (KKD) i 2008.

Nå foreligger de første resultatene av senterets forskning og mye mye mer.

Publisert 3. apr. 2009 08:55

I en fersk rapport presenterer Anniken Hagelund og Jill Loga en kunnskapsoversikt over forskning om innvandreres og etniske minoriteters deltakelse i frivillig sektor.

Publisert 1. apr. 2009 09:15

Den farligste fallgruben for lokale foreninger er å bli sektliknende konstruksjoner. Dette er èn av konklusjonene i Dag Wollebæks nye artikkel om foreningers være eller ikke være.