Nyheter - Side 5

Publisert 23. jan. 2013 11:21

Med den moderne innvandringen fra 1970-tallet fikk asyl i kirkerom og templer gradvis en ny aktualitet i mange vestlige land. I en ny bok belyses kirkeasyl i historisk og internasjonalt perspektiv for første gang.

Publisert 13. jan. 2013 08:37

Forskning tyder på en negativ, men komplisert sammenheng mellom innvandring og visse typer tillit. Samtidig er forhold som sosial ulikhet og utdanningsnivå viktige.

Publisert 17. des. 2012 15:04

Facebook når nye grupper: De som rekrutteres til demonstrasjoner gjennom sosiale medier er yngre enn de som rekrutteres gjennom andre kanaler. De har lavere inntekt enn de som mobiliseres via massemedia eller personlig kontakt, også når vi tar hensyn til at de er yngre, sier Kari Steen-Johnsen.

Publisert 28. nov. 2012 09:51

- Sivilsamfunnets institusjoner er helt avgjørende for å bevare tilliten mellom mennesker i et samfunn, hevder Per Selle og Dag Wollebæk i en ny artikkel.

Publisert 24. okt. 2012 14:20

Sentralenes funksjon mellom staten og sivilsamfunnet har lenge vært utydelig, på tross av sterk vekst i sektoren. En tydeliggjøring kan være avgjørende for sentralenes fremtid.

Publisert 18. okt. 2012 14:36

Statens frivillighetspolitikk er under forandring når det gjelder finansieringsordninger, rammevilkår og organisatoriske strukturer. Betyr det at vi har fått en tydelig, ny frivillighetspolitikk de siste ti årene?  

Publisert 28. sep. 2012 12:07

Organisasjoner i innen kunst og kultur, hobby og fritid og - særlig religion opplever en nedgang i antall lokallag. Men det er fortsatt nesten 100 000 lokallag i Norge.

Publisert 24. sep. 2012 07:00

Etter at 22. juli-kommisjonens rapport ble offentliggjort har tillit til politiet sunket. I perioden fra mai til august 2012 sank tilliten til politiet fra 82 til 69 prosent, ifølge ny undersøkelse. Rapporten har også ført til økt bekymring og aksept for kontroll

Publisert 24. sep. 2012 06:45

Å svare på terroren med «mer demokrati» ble et mantra i etterkant av 22. juli. Særlig store var forventningene til de unge.

Publisert 12. sep. 2012 16:28

Frivillige organisasjoners tilpasningsdyktighet og den skandinaviske modellens utfordringer sto på dagsorden under seminaret «Ideelle virksomheter i endring».

Publisert 29. aug. 2012 15:34

Ved Institutt for samfunnsforskning er det ledig to 50 % stillinger om vitenskapelig assistent (engasjement fra oktober 2012 til juni 2013) tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 16. aug. 2012 09:18

Økonomi, utdanning og ressurser i nærmiljøet bidrar til at deltagelse i frivillige organisasjoner blir skjevfordelt. - Dette stenger mange ute fra de positive effektene frivilligheten kan gi, mener forskere.

Publisert 6. juli 2012 10:47

An article written by Research Director Bernard Enjolras was one of the most cited articles in the journalNonprofit and Voluntary Sector Quarterly(NSVQ) in 2011.

Publisert 23. mai 2012 10:46

Bruken av sosiale medier til politisk handling er ikke begrenset til meningsytringer på Facebook, de kan også bidra til å mobilisere til handling, skriver Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen.

Publisert 20. mai 2012 13:29

Trossamfunn kan på den ene siden bidra til å forsterke kulturtrekk fra hjemlandet. På den andre siden kan de redusere nykommeres følelse av fremmedgjøring, og dermed bidra til inkludering, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 7. mai 2012 13:38

Lokale frivillige organisasjoners politiske engasjement er blitt redusert på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg har sammensetningen av organisasjonssamfunnet blitt endret, viser en masteroppgave fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 18. apr. 2012 09:46

- Fraværet av frykt i det norske samfunnet etter 22. juli skyldes en kultur med høy grad av tillit i Skandinavia, sier senterforsker Dag Wollebæk i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Publisert 29. mars 2012 09:10

- Sosiale medier endrer maktrelasjoner i offentligheten gjennom demokratisering og etablering av et nytt digitalt hierarki, mener Bernard Enjolras.

Publisert 15. mars 2012 15:06

Det siste tiåret har de økonomiske rammevilkårene til frivillige organisasjoner blitt dramatisk endret. – Til tross for store endringer har organisasjonene klart seg bra, mener Trygve Gulbrandsen.

Publisert 15. mars 2012 12:18

En ny bok utfordrer ideen om måten offentlige myndigheter styrer samfunnsaktører på. - Governance er mer komplisert enn teorien tilsier. Det er behov for et bredere blikk på ideen om governance, utover nettverk og nettverksstyring, hevder Bernard Enjolras.

Publisert 6. mars 2012 09:34

Frivillige organisasjoner kan redde den nordiske velferdsmodellen. Anbud der bare slike kan delta, er en mulig vei å gå skriver Karl Henrik Sivesind, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Publisert 6. mars 2012 07:00

- Vi undrer oss over at Bjørn Stærk framstiller boka «Sosial kapital i Norge» som idylliserende, skriver Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard i Aftenposten 6. mars.

Publisert 29. feb. 2012 10:46

Bodil Ravneberg, Sveinung Arnesen og Bjarte Folkestad er nylig tilsatt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 27. feb. 2012 15:08

Den norske sivilsamfunnsmodellen vekker interesse også utenfor Norden. Forskere fra Japan ønsker å lære mer om norsk sivilsamfunnsforskning.

Publisert 21. feb. 2012 12:16

Sosiale medier har skapt en ny kommunikasjonssituasjon for frivillige organisasjoner, med forventninger om interaktivitet og rask respons. Det viser en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.