Nyheter - Side 5

Publisert 24. sep. 2012 06:45

Å svare på terroren med «mer demokrati» ble et mantra i etterkant av 22. juli. Særlig store var forventningene til de unge.

Publisert 12. sep. 2012 16:28

Frivillige organisasjoners tilpasningsdyktighet og den skandinaviske modellens utfordringer sto på dagsorden under seminaret «Ideelle virksomheter i endring».

Publisert 29. aug. 2012 15:34

Ved Institutt for samfunnsforskning er det ledig to 50 % stillinger om vitenskapelig assistent (engasjement fra oktober 2012 til juni 2013) tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 16. aug. 2012 09:18

Økonomi, utdanning og ressurser i nærmiljøet bidrar til at deltagelse i frivillige organisasjoner blir skjevfordelt. - Dette stenger mange ute fra de positive effektene frivilligheten kan gi, mener forskere.

Publisert 6. juli 2012 10:47

An article written by Research Director Bernard Enjolras was one of the most cited articles in the journalNonprofit and Voluntary Sector Quarterly(NSVQ) in 2011.

Publisert 23. mai 2012 10:46

Bruken av sosiale medier til politisk handling er ikke begrenset til meningsytringer på Facebook, de kan også bidra til å mobilisere til handling, skriver Bernard Enjolras og Kari Steen-Johnsen.

Publisert 20. mai 2012 13:29

Trossamfunn kan på den ene siden bidra til å forsterke kulturtrekk fra hjemlandet. På den andre siden kan de redusere nykommeres følelse av fremmedgjøring, og dermed bidra til inkludering, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 7. mai 2012 13:38

Lokale frivillige organisasjoners politiske engasjement er blitt redusert på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I tillegg har sammensetningen av organisasjonssamfunnet blitt endret, viser en masteroppgave fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 18. apr. 2012 09:46

- Fraværet av frykt i det norske samfunnet etter 22. juli skyldes en kultur med høy grad av tillit i Skandinavia, sier senterforsker Dag Wollebæk i et intervju med nyhetsbyrået Reuters.

Publisert 29. mars 2012 09:10

- Sosiale medier endrer maktrelasjoner i offentligheten gjennom demokratisering og etablering av et nytt digitalt hierarki, mener Bernard Enjolras.

Publisert 15. mars 2012 15:06

Det siste tiåret har de økonomiske rammevilkårene til frivillige organisasjoner blitt dramatisk endret. – Til tross for store endringer har organisasjonene klart seg bra, mener Trygve Gulbrandsen.

Publisert 15. mars 2012 12:18

En ny bok utfordrer ideen om måten offentlige myndigheter styrer samfunnsaktører på. - Governance er mer komplisert enn teorien tilsier. Det er behov for et bredere blikk på ideen om governance, utover nettverk og nettverksstyring, hevder Bernard Enjolras.

Publisert 6. mars 2012 09:34

Frivillige organisasjoner kan redde den nordiske velferdsmodellen. Anbud der bare slike kan delta, er en mulig vei å gå skriver Karl Henrik Sivesind, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Publisert 6. mars 2012 07:00

- Vi undrer oss over at Bjørn Stærk framstiller boka «Sosial kapital i Norge» som idylliserende, skriver Dag Wollebæk og Signe Bock Segaard i Aftenposten 6. mars.

Publisert 29. feb. 2012 10:46

Bodil Ravneberg, Sveinung Arnesen og Bjarte Folkestad er nylig tilsatt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 27. feb. 2012 15:08

Den norske sivilsamfunnsmodellen vekker interesse også utenfor Norden. Forskere fra Japan ønsker å lære mer om norsk sivilsamfunnsforskning.

Publisert 21. feb. 2012 12:16

Sosiale medier har skapt en ny kommunikasjonssituasjon for frivillige organisasjoner, med forventninger om interaktivitet og rask respons. Det viser en ny rapport utgitt ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 26. jan. 2012 10:05

- Sterke økonomiske og sosiale krefter utenfor idretten påvirker idrettens organiseringsform, mener Bernard Enjolras.

Publisert 26. jan. 2012 08:32

Few Norwegians feared new attacks in the aftermath of 22 July. – The terror attacks have not created a fearful society, says Dag Wollebæk.

Publisert 20. jan. 2012 11:28

Få nordmenn fryktet nye angrep i etterkant av angrepene 22. juli. - Terrorangrepene har ikke skapt et fryktklima i Norge, mener Dag Wollebæk.

Publisert 9. jan. 2012 09:10

Barentssekretariatet jobber for mer regional politisk innflytelse i nord. Men selv om det kan regnes som en effektiv institusjon, svekkes det også i kraft av sin eksistens, hevder Ingvild Strøm Hansen. Hun har skrevet masteroppgave om det regionale og nasjonale politiske nivå på norsk side i Barentsregionen.

Publisert 22. des. 2011 09:08

Man kan ikke bruke de samme modellene til for å forklare politisk og institusjonell tillit i Øst- og Vest-Europa, ifølge en nylig avlagt masteroppgave. Dette indikerer at teorier som egner seg til å forklare forhold i vest-europeiske industriland ikke er direkte overførbare til post-kommunistiske land.

Publisert 15. des. 2011 10:36

Frivillige organisasjoner skiller seg fra næringslivsorganisasjoner og det offentlige på en rekke måter. Samfunnet, medlemmene og det offentlige stiller ofte høye krav til de frivillige organisasjonene.

Publisert 13. des. 2011 15:39

I dag ble utredningenUngdom, makt og medvirkninglagt frem. Utvalget foreslår en rekke tiltak for å sikre ungdom reelle muligheter for samfunnsdeltagelse, uavhengig av sosial bakgrunn eller status.

Publisert 12. des. 2011 15:18

Processes of increased commercialisation and individualisation in the Norwegian civil society may lead to a decline in volunteering and weakened democratic governance.