Nyheter - Side 2

Publisert 22. juni 2017 15:40

Aktørene i skjæringsfeltet mellom offentlig, privat og frivillig sektor bidrar til sosial innovasjon. De møter imidlertid også utfordringer. Les mer og se opptak fra vårt frokostseminar om muligheter og utfordringer ved sosialt entreprenørskap i Norge her.

Publisert 21. juni 2017 11:02

De nye nettsidene til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor innebærer flere endringer og et mer brukervennlig oppsett.

Ungdom som samler hendene
Publisert 25. apr. 2017 10:00

Å iverksette anti-radikaliseringstiltak rettet mot hele den muslimske befolkningen, kan oppleves som stigmatiserende og virke mot sin hensikt. Det viser en ny rapport om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i muslimske trossamfunn.

Sosiale medier-ikoner
Publisert 24. mars 2017 15:38

Sosiale medier gir nye muligheter for samfunnsengasjement. Likevel er det langt på vei de samme som deltar online som offline, viser en ny rapport fra Senter for forskning på sivillsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 8. mars 2017 07:36

En fersk senterstudie viser at det er en sammenheng mellom unges deltakelse i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter. Et inkluderende fritidstilbud krever imidlertid lokal tilrettelegging og bevissthet om hva som hindrer unge i å delta, konkluderte forskere på et fulltegnet frokostseminar hos ISF 2. mars.

Publisert 11. jan. 2017 12:24

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP: Nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked har dukket opp de senere år. – Det finnes et potensial for innovasjon i dette skjæringsfeltet, som kan bidra til å utvikle både privat, frivillig og offentlig sektor, mener forsker Jill Loga.

Synne Sætrang
Publisert 4. jan. 2017 09:42

NYE ORGANISERINGSFORMER: Vi kommer til å se mer av bevegelser som Refugees Welcome i årene fremover, spår forsker.

Daniel Arnesen
Publisert 3. jan. 2017 12:30

FINANSIERING OG RAMMEVILKÅR: I et ferskt notat ser senterforsker Daniel Arnesen på hvilke endringer som har funnet sted i frivillig sektors økonomi de siste femten årene.

Publisert 11. okt. 2016 16:46

På et fulltegnet frokostseminar lanserte Senter for forskning på sivilsamfunn en fersk rapport om idrettsdeltakelse og trening blant Oslo-ungdom.  

Refugees Welcome
Publisert 19. sep. 2016 09:42

KRONIKK: Da flyktninger og asylsøkere strømmet til landet i fjor, bidro én av tre nordmenn med hjelp og frivillig arbeid, skriver forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor på NRK Ytring.

Forskerne Daniel Arnesen, Karl Henrik Sivesind og Trygve Gulbrandsen
Publisert 24. mai 2016 14:11

De frivillige organisasjonenes rolle i det norske sivilsamfunnet er endret, men ikke svekket, hevder forskere bak ny rapport. Internett og sosiale medier utfordrer tradisjonelle stukturer og gir nye muligheter for organisering og innflytelse.

Publisert 4. mai 2016 12:56

I en ny rapport ser senterforskere på de frivilliges rolle og samarbeidet mellom politi og frivillige organisasjoner i søk- og redningstjenesten.

Forskerne Ivar Eimhjellen og Guro Ødegård
Publisert 28. apr. 2016 13:28

For å styrke det flerkulturelle foreningslivet behøves mer kunnskap og bedre økonomiske rammevilkår for organisasjonsdrift, mener forskere.

Publisert 8. apr. 2016 10:18

Feltet er i vekst, men kunnskap om sosialt entreprenørskap er foreløpig lite utviklet i norske kommuner. I en ny rapport ser forskere nærmere på hvordan sosiale entreprenører kan fungere som en innovativ kraft for kommuner i fornyelsen av organisering og oppgaveløsning.

Forsker Ivar Eimhjellen
Publisert 9. mars 2016 14:30

Ivar Eimhjellen leder nytt prosjekt om hvordan sosiale medier påvirker folks engasjement og organisering av hjelpearbeid for flyktninger i Norge.

Rapport om frivillig sektor og boligsosialt arbeid
Publisert 1. mars 2016 15:28

I en ny rapport for Husbanken ser forskere ved Uni Research Rokkansenteret og NIBR på frivillig sektors rolle i bosetting av vanskeligstilte grupper.

Bernard Enjolras
Publisert 24. feb. 2016 13:51

Guro Ødegård går nye veier. Bernard Enjolras overtar stillingen som leder for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Publisert 29. jan. 2016 14:44

Stadig flere land ser til Skandinavia når det kommer til utvikling av velferdsmodeller. En fersk ISF-rapport viser imidlertid at det er en krevende balansegang å få alle helsemessige krav, pasientforventninger og økonomiske antagelser til å møtes.

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi (foran til venstre) på besøk hos senteret.
Publisert 29. jan. 2016 11:02

Norsk sentermodell for sivilsamfunnsforskning har vekket den svenske civilministerens interesse.

Konferansedeltakere i salen
Publisert 20. okt. 2015 15:17

En fullbooket brukerkonferanse 15. oktober bekreftet at interessen for frivillighetsforskningen er stor. Her fikk oppmøtte presentert ny forskning på et felt preget av både stabilitet og endring.

Rapporten Frivillig innsats i Noreg 1998–2014: Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg?
Publisert 15. okt. 2015 09:24

Vi nordmenn har ikke blitt noe dårligere på dugnad. Tvert imot er det en økning i den frivillige innsatsen siden 1990-tallet, viser ny rapport.

Forsker Håkon Dalby Trætteberg
Publisert 3. sep. 2015 15:32

Et nytt EU-direktiv vil etter alt å dømme frata offentlige innkjøpere muligheten til å reservere anbudskonkurranser for ideelle leverandører av helse og omsorgstjenester. – Svekkes de ideelle kan det få konsekvenser for mangfold og kvalitet i tilbudene, mener forskere bak ny rapport.

Forsker Jill Loga
Publisert 10. aug. 2015 10:08

Hvordan kan det bedre legges til rette for utviklingen av samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører? Dette er et av spørsmålene som skal belyses i FoU-prosjektet «Sosiale entreprenører – kommunale endringsagenter» som startet opp 15. juni.

Forsker Audun Fladmoe, en av rapportforfatterne.
Publisert 23. juni 2015 08:17

Hva får folk til å delta i frivillig arbeid? Hva motiveres frivillige av – og hvorfor slutter de? En ny rapport om betingelser for frivillighet gir mange interessante svar.

Publisert 30. mars 2015 17:29

Religionsfriheten i Norge har vokst frem i takt med det øvrige organiserte sivilsamfunnet. – En historisk kamp mellom verdimangfold og fremmedfrykt, mener senterforsker Jill Loga.