Innspillsmøte om forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Hva slags forskning trenger vi på sivilsamfunnet og frivilligheten i Norge?

Kulturdepartementet inviterer i samarbeid med Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor til innspillsmøte i forkant av nytt femårig forskningsprogram med oppstart fra 2020, jf. Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig, Den statlege frivilighetspolitikken.  

Hovedhensikten med møtet er å få innspill om kunnskapsbehov fra frivillig sektor som det er viktig at forskningen berører. Det er også et mål å samle aktørene fra forskningen, organisasjonene og departementene.                   

Det overordnede målet med forskningen er å øke og utvikle kunnskapen om sektorens betydning og rolle i samfunnet. Forskningen skal bidra til å videreutvikle frivillighetspolitikken, styrke frivillig sektor gjennom forskningsbasert kunnskap og bidra til økt oppmerksomheten om betydningen av frivillighet i samfunnet.

Temaer som forskningsprogrammet skal dekke er; Perspektiver på deltakelse, sivilsamfunn og frivillig sektor i endring og rammevilkår.

Kulturdepartementet har et koordinerende ansvar for forskning på feltet, og samarbeider med sektordepartementer som delfinansierer programmer.

Program:

  • Velkommen, ved avdelingsdirektør Per Kristian Aasmundstad, Avdeling for Sivilsamfunn og idrett, Kulturdepartementet.
  • Et oversiktsbilde av forskning om frivillig deltakelse og  innsats, organisasjonslandskap og rammevilkår. Innlegg fra Bernard Enjolras, Audun Fladmoe, Karl Henrik Sivesind, Daniel Arnesen.
  • Innspillsrunde fra frivillig sektor, med forberedte innlegg og kommentarer fra publikum.

Påmelding:

Publisert 29. mai 2019 10:43 - Sist endret 18. juni 2019 10:17