Avsluttet prosjekt

Yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne og effekter av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Prosjektperiode 2005 - 2005
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 410.052

Livskvalitet er for mange knyttet til muligheter for selvforsørgelse og deltakelse i arbeidslivet. Et overordnet mål for intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er et arbeidsliv med plass for alle som kan og vil jobbe, ved at forholdene legges til rette for at også personer med redusert yteevne skal kunne være yrkesaktive.
Formålet med dette prosjektet har vært å evaluere arbeidet med delmål 2 i Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Delmål 2 er å øke sysselsettingen blant personer med redusert funksjons- eller arbeidsevne. Evalueringen er blant annet baseres på kvalitative intervjuer med et lite utvalg av informanter fra de tre sentrale aktørene: Aetat lokal, Arbeidslivssentrene og IA-virksomhetene, der IA virksomhetene blir valgt ut fra ’best practice’. I tillegg ble det innhentet kvantitative spørreskjemadata fra et større utvalg av IA-bedrifter. Vi utnyttet også data fra Arbeidskraftundersøkelsenes tilleggsundersøkelser om funksjonshemmedes situasjon på arbeidsmarkedet (Statistisk sentralbyrå), og fra Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2003.
Tre typer av problemstillinger ble analysert: (a) Hvordan har de tre aktørene arbeidet med IA-avtalens delmål 2? (b) Hvordan har samarbeidet mellom de tre vært organisert? (c) Hvilke resultater er oppnådd som aktørene ikke ville oppnådd uten IA-avtalen?

Analysene indikerer at det er framgang i arbeidet med avtalens delmål 2, men det er fremdeles ikke mulig å se effekter på nasjonalt nivå når det gjelder sysselsetting blant personer med redusert funksjonsevne. Selve saken har fått større oppmerksomhet hos de sentrale aktørene: IA-virksomhetene, arbeidslivssentrene og Aetat lokal. IA-virksomhetene er i hovedsak fornøyd med bistanden fra de offentlige etatene. Men samarbeidet mellom arbeidslivsentrene og Aetat lokal synes fremdeles lite strukturert. IA-virksomhetene har lykkes bedre med å beholde medarbeidere med redusert funksjonsevne enn med nytilsetting. Tre av ti IA-virksomheter rapporterer at IA-avtalen har ført til at de har beholdt medarbeidere som ellers måtte ha sluttet. Én av tjue rapporterer at avtalen har ført til at de har nyansatt personer med redusert funksjonsevne.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:52 - Sist endret 19. juni 2017 00:58