Avsluttet prosjekt

While we are Waiting - Uncertainty and Empowerment among Asylum-seekers in Sweden

Prosjektperiode 2002 - 2004
Oppdragsgiver ESF/Stockholm
Prosjektnr. 415.049

Hvordan opplever asylsøkere perioden der de venter på en avgjørelse? Hvilken betydning har den første tiden for den senere integrasjon? Disse spørsmålene danner utgangspunkt for denne studien som er en del av det Europeiske Sosialfondets EQUAL-program. Det overordnede målet med programmet er å skaffe alle grupper lik tilgang til arbeidsmarkedet i EU-landene. En gruppe som er utsatt er asylsøkere. På veien mot en felles EU-politikk for hvordan mottak og kvalifisering av asylssøkere skal håndteres, gjennomføres det en rekke forsøksordninger i medlemslandene. Studien er knyttet til fire såkalte utviklingspartnerskap i Sverige. En sentral samarbeidspartner er Røde Kors senter for traumatiserte flyktninger i Stockholm og psykiateren Rudi Firnhaber. Mens man her vil studere ventingens psykologi, vil denne studien belyse det samme fenomenet fra et sosiologisk ståsted.

Innenfor denne prosjektrammen vil det gjennomføres et titalls kvalitative intervjuer ved tre av de fire utviklingspartnerskapene i Sverige.

I bunn ligger en teoretisk diskusjon med innslag fra sosiologi, psykologi og filosofi. Det sentrale temaet er koplingen mellom tidsopplevelse, selv og handling. Stikkord er ontologisk trygghet, opplevelse av sammenheng, identitet, liminalitet, subjektiv tid, prosjekt og utkast.

Forskerens startpunkt for undersøkelsen er usikkerheten som flyktninger i Norge med midlertidig beskyttelse opplevde på midten av 1990-tallet. Her satset myndighetene på at flyktningene skulle integreres men samtidig være klare for å vende hjem hvis det ble mulig. Dette splittete fremtidsbildet ga særegne tilpasninger, noe det også vil bli fokusert på i denne studien.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:36 - Sist endret 19. juni 2017 00:58