English version of this page
Pågående prosjekt

What we do For a Living: Gender biased differences in tasks and pay

Norsk tittel: Kjønnsforskjeller i oppgaver og lønn.

Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjektperiode 2021 - 2025
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10561 / 324358
Prosjektleder Pål Schøne
Rushtid

Prosjektbakgrunn

Selv etter flere tiår med konvergens i utdanningsnivå og sysselsetting mellom kvinner og menn, forblir kjønnssegregeringen på yrke overraskende høy. Kjønnssegregering på yrke er en viktig forklaring på det gjenstående kjønnsgapet i lønn. Samtidig vekker endringer i yrkesstruktur og etterspørsel etter forskjellige oppgaver økt oppmerksomhet både innen forskning og blant beslutningstakere: Digitalisering og automatisering, globalisering og strukturell transformasjon endrer hvordan vi arbeider.

Disse yrkesmessige bevegelsene vil sannsynligvis ta en ny vending som følge av koronakrisen: Digitalisering får et nytt løft, nedgangen i yrker i detaljhandelen og etterspørselen etter helse- og omsorgsyrker vil sannsynligvis akselerere, mens offshoring av varer og tjenester kan komme til å stoppe med brudd i de internasjonale verdikjedene.

Kunnskap om disse mønstrene er viktig for å forstå kjønnsulikheter i arbeidsmarkedet og for å utforme politikk som kan avhjelpe kostnadene ved yrkesendring som har en sterk kjønnskomponent.

Formål

Hovedmålet med dette prosjektet er å studere hvordan de pågående transformasjonene i yrkesfordelingen påvirker menn og kvinner forskjellig, knyttet til deres arbeidsmarkedsmuligheter, ferdighetskrav, arbeidstid og lønn.

Vårt mål er å være i stand til å avdekke viktige mekanismer som fører opp til de samlede mønstrene

  • hvordan yrker påvirkes av endringene
  • hvordan individuelle karrierer tilpasses endringene
  • betydningen av kjønnssegregering mellom bedrifter med høy og lav produktivitet
  • kjønnsforskjeller i overføring av ferdigheter mellom yrker
  • kjønnsforskjeller i muligheter for omskolering.

For å svare på disse spørsmålene har vi satt sammen en prosjektgruppe av økonomer som inkluderer internasjonale partnere fra Dartmouth College og Wellesley College i USA.

Personvern

ISF har ansvar for at prosjektet behandler personopplysninger i henhold til personvernbestemmelsene. Sikt-referanse er 55033. Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektets behandling av personopplysninger, kan du kontakte vårt eksterne personvernombud i Sikt.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Erling Barth Forsker I Dr. polit. 930 91 410 erling.barth@samfunnsforskning.no
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Inés Hardoy Forsker I Dr. polit. 472 45 113 ines.hardoy@samfunnsforskning.no
Maria Forthun Hoen Forsker II Ph.d 476 20 350 m.f.hoen@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Forsker I Dr. polit. 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker I Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Claudia Olivetti (Dartmouth college)
Sari Kerr (Wellesley College)

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd, Likestilling
Publisert 15. okt. 2021 11:55 - Sist endret 20. sep. 2022 10:10