Avsluttet prosjekt

Virkninger av arbeidsinnvandring på arbeidsmarked og norsk økonomi

Prosjektperiode 2007 - 2007
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prosjektnr. 410.073

Dette prosjektet innebærer å gå gjennom sentrale bidrag til den internasjonale forskningslitteraturen om effekter av innvandring på lønns- og sysselsettingsutviklingen i mottakerlandene. Hensikten er å belyse hvordan innvandring kan komme til å virke for utviklingen i det norske arbeidsmarkedet.

Det er få empiriske analyser som baserer seg på norske data, men det er en stor internasjonal litteratur om relevante emner. Vår strategi er å beskrive hovedresultater fra denne litteraturen, og drøfte dem i forhold til sentrale trekk ved den norske velferdsstaten og det norske arbeidsmarkedets virkemåte.
Graden av innvandring er den uavhengige variabelen i de analysene som gjennomgås, altså det fenomenet som potensielt har effekter på den økonomiske utviklingen i mottakerlandene. Når det gjelder de avhengige variablene i analysene, hva innvandringen har effekt på, fokuserer vi på studier som behandler to hovedtemaer:
- Hvordan en økt tilstrømning av arbeidskraft fra utlandet virker inn på den gjennomsnittlige lønns- og sysselsettingsutviklingen, og hvordan effektene fordeler seg mellom forskjellige grupper i arbeidsmarkedet etter utdanning, plassering i inntektsfordelingen eller innvandringsbakgrunn.
- Hvordan skattebyrden til befolkningen i mottakerlandene påvirkes av økt innvandring.

Deltakere

Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Kristine von Simson Ph.d. Forsker II 997 00 073 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 16:25 - Sist endret 19. juni 2017 00:58