Avsluttet prosjekt

Velferdsholdninger i endring

Prosjektperiode 2009 - 2013
Prosjektnr. 414.059

Hensikten med dette prosjektet er å studere opinionens syn på mål og virkemidler i velferdspolitikken i lys av aktuelle utfordringer som økonomisk globalisering, innvandring og befolkningsaldring. Ulike aspekter ved den velferdspolitiske opinionen vil bli analysert: fra overordnete verdier og prinsipper til mer spesifikke holdninger til velferdsstatens økonomi, inntektsoverføringer og tjenesteproduksjon.

Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid mellom NOVA og ISF. Det viktigste datakildene vil bli hentet fra European Social Survey som i den seneste bølgen inneholder et stort batteri av spørsmål om velferdsrelevante holdninger. I tillegg vil vi gjøre bruk av en enda bredere og mer detaljert survey som nettopp er gjennomført i Norge og fire andre nordeuropeiske land.

Selv om prosjektet har et bredt komparativt perspektiv er vi spesielt opptatt av Norge og de nordiske land og eventuelle endringer i oppslutningen om prinsipper og systemtrekk som kan sies å ha særpreget ”den nordiske velferdsmodellen”. Ved hjelp av komparative analyser av flere land vil særegenhetene ved den norske opinionen bli tydeligere. De europeiske velferdsstatene står overfor en rekke av de samme utfordringene men forskjeller i velferdsstatens oppbygging kan gjøre at de kan oppfattes og håndteres ulikt. Vi er interessert i å studere betydningen av slik variasjon for folks holdinger til aktuelle reformspørsmål i velferdspolitikken. Gjør for eksempel universalismen som hevdes å prege de norske og de nordiske velferdsstatene dem mer eller mindre sårbare for pågående endringer i økonomiske og demografiske rammevilkår?

Prosjektarbeidet vil bli organisert i tre deler med utgangspunkt i sentrale velferdspolitiske utfordringer: (1) innvandring og økende etnisk heterogenitet, (2) globalisering og økonomiske konjunktursvingninger og (3) demografiske endringer med fokus på aldring.

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn 943 88 242 Send e-post
Henning Finseraas Ph.d. Forsker I, bistilling 482 83 631 Send e-post
Axel West Pedersen
Staffan Kumlin
Publisert 2. sep. 2009 10:27