Personvern og samtykke

Valgdagbokprosjektet gjennomføres av forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo og Aalborg Universitet i Danmark. Statistisk sentralbyrå (SSB) bistår med rekruttering og innsamling av data.

Innsamlet data lagres i Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved Universitetet i Oslo.

For å skrive i Min Valgdagbok må de utvalgte velgerne først gi sitt samtykke til å delta i forskningsprosjektet og at prosjektet kan behandle deres opplysninger.

Alle deltakere garanteres full anonymitet.

På oppdrag fra ISF har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

ISF har behandlingsansvar og vil sikre at alle som arbeider med undersøkelsen har taushetsplikt og at data vil bli behandlet konfidensielt. Resultater og funn fra undersøkelsen vil bli formidlet på en måte som ivaretar hensynet til din anonymitet. Direkte og indirekte identifiserende personopplysninger vil bli slettet eller omskrevet ved prosjektslutt, senest ved utgangen av desember 2024.

Det er frivillig å delta i prosjektet. De som velger å delta, kan når som helst trekke sitt samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Så lenge de kan identifiseres i datamaterialet, har de rett til å be om innsyn, retting, sletting og utlevering av sine personopplysninger. NSD er personvernombudet til ISF. Eventuell klage kan rettes til Datatilsynet.

Ønsker du å trekke ditt samtykke, trykk her. Du må logge inn via ID-porten, der MinID, BankID, Buypass eller Commfides kan brukes.

Publisert 15. mai 2019 14:34 - Sist endret 16. juli 2019 15:25