English version of this page
Pågående prosjekt

Utvikling av ulike tilknytningsformer i arbeidslivet

Prosjektperiode Desember 2018 - desember 2022
Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet
Prosjektnr. 10362
Prosjektleder Marte Strøm
bilde av mennesker i arbeidslivet

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Prosjekttilnærming

Prosjektet skal beskrive utviklingen i atypiske tilknytningsformer over tid, undersøke konsekvenser av utviklingen for arbeidsgivere og arbeidstakere og undersøke mulige drivkrefter bak utviklingen. Vi vil også undersøke betydning av utviklingen i EU-retten for norske arbeidslivsavtaler.  Atypiske tilknytningsformer inkluderer midlertidige ansatte, innleie av arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Disse ansettelsesformene skal sees i forhold til fast ansettelse.

Prosjektet består av fem delprosjekter. De tre første delprosjektene er kvantitative og vil bruke registerdata, AKU og andre relevante spørreundersøkelser, de to siste delprosjektene har en kvalitativ (4) og juridisk (5) tilnærming til de samme spørsmålene som vi undersøker i den kvantitative delen.

1. Omfang av ulike tilknytningsformer over tid

Dette delprosjektet skal undersøke andelen atypiske tilknytninger i norsk arbeidsliv over tid: i økonomien som helhet, fordelt på næringer, fordelt i inntektsfordelingen og fordelt på ulike befolkningsgrupper

2. Konsekvenser for arbeidstakere og arbeidsgivere

Dette delprosjektet skal undersøke utviklingen over tid i lønns- og arbeidsvilkår, helse, arbeidsmiljø, fagorganisering, familie- og boligetablering for den enkelte og i bedrifter/næringer som har mange atypisk tilknyttet. Vi vil også undersøke utviklingen over tid i overgangsrater mellom atypisk arbeid, fast arbeid og ut av arbeid. For bedrifter vil vi undersøke hvordan bruken av atypiske tilknytningsformer påvirker bedriftenes produktivitet og lønnsomhet.

3. Drivkrefter: teknologi og innvandring

Dette delprosjektet skal undersøke i hvor stor grad teknologisk endring/endringer i yrkesstruktur og veksten i arbeidsinnvandring har potensiale til å forklare endringer i atypiske tilknytningsformer over tid.

4. Drivkrefter bak og konsekvenser av atypiske tilknytningsformer

Dette delprosjektet skal gjøre kvalitative intervjuer med arbeidsgivere, fagforeningsrepresentanter og arbeidstakere innen samme bedrift i fire ulike bransjer hvor teknologisering og innvandring ha gjort seg gjeldende.

5. Rettslige rammebetingelser og deres påvirkning på tilknytningsformer framover

Dette prosjektet vil undersøke hvordan utviklingen i EU-retten mot større vekt på å fremme sosiale formål (særlig lønns- og arbeidsvilkår) vil påvirke de rettslige rammebetingelsene for atypiske ansettelser i Norge.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Marjan Nadim Forsker II Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no
Julia Orupabo Forsker II Ph.d. 976 66 787 julia.orupabo@samfunnsforskning.no
Marte Strøm Forsker II Ph.d. 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Kristine von Simson Forsker II Ph.d. 997 00 073 kristine.von.simson@samfunnsforskning.no
Tarjei Bekkedal (UiO)
Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 18. mars 2019 11:40 - Sist endret 18. mars 2019 15:21