English version of this page
Avsluttet prosjekt

Utvikling av statsborgerretten i de nordiske land

Prosjektperiode September 2017 - februar 2018
Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet
Prosjektnr. 10261
Prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen

Foto: Colourbox.com.

Prosjektformål

Formålet med dette prosjektet var å beskrive og analysere utviklingen av statsborgerretten i de nordiske landene fra 1950-tallet fram til i dag.

Historisk har de nordiske landene samarbeidet tett på dette området. Siden 1970-tallet har imidlertid de nordiske landene gradvis beveget seg i ulik retning på statsborgerrettens område. Særlig rundt 2000-tallet fant viktige lovendringer sted. I 2001 gikk Sverige inn for en generell liberalisering av lovverket, mens Danmark har innført en rekke restriktive endringer siden 2002. Finland og Norge fikk nye statsborgerlover i henholdsvis 2003 og 2005 og den Islandske statsborgerloven ble revidert i 2003, 2007 og 2010.

Lovendringene i disse landene bar i seg både restriktive og liberale tendenser, og plasserte dem mellom Sverige og Danmark. Samtidig er statsborgerlovene i stadig endring, hvilket gjør det relevant å studere utviklingen av nordisk statsborgerrett.

Prosjekttilnærming

Prosjektet var delt i to. Den første delen redegjorde for de nåværende regelverkene i de nordiske landene og skissere utviklingen siden 1950, fremskaffet statistikk over tilegnelse og tilbakekall av statsborgerskap, samt utarbeidet en kunnskapsoversikt over nordisk forskning og evalueringer av statsborgerregelverkene.

Den andre delen av prosjektet drøftet årsakene til den divergerende utviklingen av statsborgerretten i de nordiske landene, vurderte mulige effekter av ulike regelverk for nordisk samarbeid og kom med anbefalinger for videre utvikling av statsborgerregelverkene.

Institutt for samfunnsforskning ledet prosjektet, og gjennomførte det i samarbeid med PRIO. Prosjektet var finansiert av Nordisk ministerråd, og resulterte i en engelskspråklig TemaNord-rapport som ble publisert i juni 2018.

Publikasjoner

Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand (2018). Citizenship in the Nordic Countries : past, present, future. TemaNord. 2018:522. Fulltekst i vitenarkiv.

Medieklipp

Kronikk: Hvem skal få bli statsborgere?, Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Birkvad, Simon Roland & Erdal, Marta Bivand, Aftenposten 7. juni 2018

Nyhet: Ny rapport om statsborgerskap i Norden

Se strømmingen fra arrangementet Statsborgerskap: Hvor går norsk lovgivning? 8. juni 2018

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Arnfinn Haagensen Midtbøen Professor a.h.midtboen@sosgeo.uio.no
Marta Bivand Erdal (PRIO)
Simon Roland Birkvad
Emneord: Migrasjon
Publisert 20. okt. 2017 14:50 - Sist endret 6. nov. 2018 13:03