Avsluttet prosjekt

Utredningsoppdrag: Lokaldemokrati og e-demokrati

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 414.058

Prosjektet vil bli organisert i tre delprosjekter som hver tar for seg en av de tre hovedproblemstillingene:

  1. ”Oppsummere anvendelsen av ulike metoder for bruk av elektronisk demokrati i kommune-Norge.”

  2. ”Gjennom drøfting tydeliggjøre hvilke type kommunale IKT-tiltak som kan karakteriseres som e-demokratitiltak.”

  3. ”Drøfte hva som kan være effektive strategier for utvikling av e-demokrati.”

Delprosjekt 1) har hovedfokus på seks KRD-finansierte e-demokratiprosjektene. Målsettingen her er å trekke mer generell lærdom fra prosjektene. En oppsummering av de metoder prosjektene har brukt, vil bli utarbeidet. Oppmerksomheten rettes på den måten mot prosjektenes operasjonalisering av e-demokrati i form av blant annet tekniske løsninger, samt hvordan – og i hvilken grad – implementering av ulike former for e-demokrati har bidratt til å understøtte kommunenes demokratiformål.

Hensikten i delprosjekt 2) er todelt. For det første å klargjøre forståelsen av e-demokrati som både et praktisk tiltak for å understøtte/eventuelt supplere allerede eksisterende demokratiske strukturer. For det andre er hensikten å gi en forståelse av e-demokrati som et teoretisk fenomen som influerer på og avgrenser systemutvikleres, brukeres, offentlige myndigheters og forskeres tilnærming til e-demokrati. Dette innebærer videre en diskusjon av IKT’s demokratiske potensial og begrensning, i tillegg til en konkretisering av e-demokrati i form av eksempler på aktuelle tekniske applikasjoner/løsningsmodeller.

Delprosjekt 3) retter fokus mot implikasjonene av de erfaringer som er gjort i kommuneNorge og sammenlignbare kontekster med hensyn til utvikling, iverksettelse og bruk av e-demokrati. Hensikten er drøfte vilkår som bør være til stede for effektive e-demokratitiltak og hva som kan være effektive strategier for bruk av IKT.

Henv. Signe Bock Segaard

Deltakere

Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 28. juli 2009 09:45 - Sist endret 19. juni 2017 01:00