English version of this page
Avsluttet prosjekt

Utredning om kvinner i lederstillinger

Prosjektperiode Juni 2017 - november 2017
Oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet
Prosjektnr. 10228
Prosjektleder Mari Teigen

Foto: Colourbox.com.

Prosjektformål

Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke forskjeller i andel kvinner i lederstillinger i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonslivet, og årsaker til dette.

Prosjekttilnærming

I dette prosjektet har vi vært særlig opptatt av å utforske tilstand og endring i mannsdominansen på toppen av de norske samfunnshierarkiene. Spørsmålet har vært hvordan det kan ha seg at Norge, som er et av verdens mest likestilte land, likevel er preget av en sterk og vedvarende mannsdominans i topplederstillinger.

Kvinner er i særlig stor grad svakt representert i næringslivets toppstillinger. Det er derfor interessant å undersøke variasjon mellom sektorer og hvordan endringstakten i kjønnssammensetning varierer mellom noen sentrale sektorer.

I dette prosjektet har vi ønsket å:

  • Beskrive kjønnsfordelingen på tvers av sektorer og endring per sektor over tid.
  • Analysere og vurdere forklaringer på de hovedtendensene vi identifiserer for variasjon mellom sektorene.
  • Utforske sektorspesifikke forhold og «forståelser» som kan bidra til å forklare sektorvariasjon, og i hvilken grad individuelle faktorer som kjennetegner lederne innenfor ulike sektorer kan bidra til å forklare variasjon i kvinneandel.

Analysene baserer seg på tall fra Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret, samt Lederskapsundersøkelsen 2000 og 2015. Vi har også gitt en vurdering av resultatene basert på kunnskap fra kvalitative studier og ekspertvurderinger av mulige tiltak for å utjevne variasjon mellom sektorene.

Prosjektet ble avsluttet i november 2017. 

Publikasjoner

Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2017:11.

Se også: CORE-status: Kjønnsbalanse på toppen?

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Liza Reisel Forskningsleder, Likestilling, integrering, migrasjon Ph.d. 975 71 460 liza.reisel@samfunnsforskning.no
Mari Teigen Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning Dr. polit. 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no
Sara Seehuus (HiOA)
Ferdinand Andreas Mohn
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 20. sep. 2017 15:42 - Sist endret 24. mai 2018 10:01