Avsluttet prosjekt

Utenfor løypa?

Prosjektperiode 2001 - 2002
Oppdragsgiver Norges idrettsforbund/Olympiske komité
Prosjektnr. 413.040

Moderniseringen av samfunnet har betydning for deltakelse i idrettslag og frivillige organisasjoner generelt. På individnivå er et av kjennetegnene ved denne prosessen et nytt og mer åpent forhold mellom tradisjonelle kulturer og strukturer og måten indi­vider velger å forholde seg til disse. Denne utviklingen kan igjen ha betydning for hvordan individer forholder seg til frivillige organi­sa­sjoner og derigjennom også samfunnet i stort.
I prosjektet "Utafor løypa" skal vi ta utgangspunkt i forholdet mellom Norges Idrettsforbund (NIF), det relativt nyetablerte Norges snowboardforbund (NSBF) og tilfanget av medlemmer i NSBF. Mer spesifikt skal vi ta utgangspunkt i en prøveordning der NSBF harfått dispensasjon til å ha individer som medlemmer i forbundet, uten at man har en klubb som mellomledd. Vårt prosjekt skal (i) beskrive denne ordningen relativt utførlig, det skal (ii) se nærmere på hvordan og hvorfor prosjektet fikk den form det gjorde, og (iii) hva slags implikasjoner denne ordningen kan ha for spørsmål knyttet til forholdet mellom individualitet og kollektiv organisering på dette feltet.
NSBFs prøveprosjekt vil med det være den konkrete og empiriske.basisen for undersøkelsen, og danne utgangspunkt for en analyse av den bakenforliggende 'kulturkonflikten' mellom moderne ungdom og den tradisjonelle organiseringen av idretten.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:20 - Sist endret 19. juni 2017 00:58