Avsluttet prosjekt

Ungdom, hverdagsmakt og velferd

Prosjektperiode 2000 - 2003
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 413.036

Prosjektet har som formål å drøfte begreper om makt og demokrati med utgangspunkt i en empirisk analyse av sammenhenger mellom jenters og gutters avgjørelsesmyndighet hjemme, og de formelle og uformelle former for innflytelse de utøver på skolen, i fritidsaktiviteter og blant jevnaldrende. På den ene siden har barns medbestemmelse hittil vært diskutert som en formell rettighet på et samfunnsnivå som ledd i en demokratiseringsprosess, og er i liten grad blitt satt i sammenheng med andre prosesser for makt og innflytelse som barn og unge inngår i på ulike hverdagsarenaer. På den andre siden har demokratiteorier hatt voksne, myndige og autonome mennesker som utgangspunkt. Begge disse forskningstradisjoner kan således fruktbart korrigeres av et fokus på barn og unge.

Metoden vil være dybdeintervjuer med 16 elever ved en sosialt og kulturelt blandet skole, med deres foreldre og lærere, samt gruppeintervjuer med klassekamerater, dessuten deltagende observasjon i klasserom og andre aktuelle møtesteder for jevnaldrende.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:20 - Sist endret 19. juni 2017 00:59