Avsluttet prosjekt

Unemployment insurance and the dynamics of employment and economic exclusion among low income earners

Prosjektperiode 2005 - 2007
Oppdragsgiver NOS-SH
Prosjektnr. 410.051

Formålet med prosjektet er å analysere effekten av stønadsordningene rettet mot arbeidsløse arbeidssøkere på sannsynligheten for å returnere til lønnet arbeid. Oppmerksomheten er rettet mot arbeidstakere med lite utdanning og erfaring – med utsikter til relativt dårlig betalt arbeid. For den samme gruppen vil vi studere inntektsmobilitet i arbeidsmarkedet, dvs. hvor lenge de blir værende i jobber med lav lønn og om de deretter klatrer oppover i lønnsfordelingen eller trekker seg ut av arbeidsmarkedet, for eksempel som uføretrygdet.

Analysene utnytter komparative data fra Danmark, Finland og Norge over en periode på 15 år. Dette gjør oss i stand til å sammenlikne på tvers av tre arbeidsmarkeder, tre lønnsfordelinger og tre stønadssystemer – riktignok med mange likhetstrekk, men også med viktige forskjeller, for eksempel når det gjelder dekningsgrad og kompensasjonsgrad.

Prosjektleder er Reija Lilja, Labour Institute for Economic Research, Helsinki. Fra samme institutt deltar Merja Kauhanen. Danske samarbeidspartnere er Nina Smith og Iben Bolvig, Handelshøjskolen i Århus. Fra Norge deltar Hege Torp og Inés Hardoy, begge ISF.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:50 - Sist endret 19. juni 2017 01:00