English version of this page
Avsluttet prosjekt

Undersøkelse om lokale folkeavstemninger

Prosjektperiode Januar 2017 - september 2017
Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prosjektnr. 10192

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Prosjektbakgrunn

217 lokale folkeavstemninger ble holdt i norske kommuner i forbindelse med kommunereformen. Dette har ført til kritisk oppmerksomhet om folkeavstemninger som demokratisk verktøy.

Det er reist spørsmål om den praktiske gjennomføringen av slike  folkeavstemninger (blant annet hvordan spørsmål og svaralternativ skal utformes), og om det er behov for nasjonale retningslinjer.

Prosjekttilnærming

Prosjektet kartla og diskuterte ulike sider ved de lokale folkeavstemningene om kommunesammenslåing, og folkeavstemningers rolle i kommunale beslutningsprosesser mer generelt.

Delprosjekter

Nærmere bestemt inngikk sju delprosjekter, med ulike typer data og metoder:

1. En forskningsbasert oversikt over bruken av lokale folkeavstemninger

2. Analyser av eksisterende data om folkeavstemningene som er holdt

3. Gjennomføring og analyse av en nettbasert spørreundersøkelse til kommuner som har gjennomført folkeavstemning

4. Analyser av kvalitative intervjuer fra et prosjekt om evaluering av kommunereformen

5. Analyser og diskusjon av valgordning (metoder for alternativ stemmegivning)

6. Analyser av surveydata fra Medborgerpanelet ved Universitetet i Bergen

7. En avsluttende drøfting av spørsmål knyttet til folkeavstemninger og legitimitet

Prosjektet samarbeidet nært med – og utnyttet data fra – prosjektet Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019.

Publikasjoner

Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper, Jo Saglie og Signe Bock Segaard, ISF-rapport 2017:08

Medietreff og nyheter

Kronikk i Aftenposten: Ny rapport om folkeavstemningene: Uklarthet om kommunesammenslåing, Jan Erling Klausen, Jo Saglie og Signe Bock Segaard

Frokostseminar og streaming 22. november: Når folket sier sin mening om kommunesammenslåing

Nyhet: Uklarhet i folkeavstemninger

Kommentar fra rapportforfatterne: «Udemokratiske» folkeavstemninger om kommunesammenslåing?

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Tor Bjørklund Tilknyttet forsker Dr. philos. 408 99 922 tor.bjorklund@stv.uio.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Jan Erling Klausen
Morten Werring
Bjarte Folkestad
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 16. jan. 2017 10:57 - Sist endret 16. mai 2018 10:58