Avsluttet prosjekt

Tilpasning i arbeidsmarkedet blant voksne med lite utdanning. Effekten av arbeidsløshetsstønader. En sammenlignende analyse av tre nordiske land

Prosjektperiode 2005 - 2007
Oppdragsgiver Nordisk ministerråd
Prosjektnr. 410.053

Formålet med prosjektet er å frambringe kunnskap om arbeidsmarkedstilpasningen for voksne med lite utdanning (fullført grunnskole eller mindre) – for på den måten å styrke beslutningsgrunnlaget for utforming av arbeidsmarkeds-, sosial- og utdanningspolitikken i Norden.

For det første skal vi gi en komparativ beskrivelse og diskusjon av tilpasningen innenfor og utenfor arbeidsmarkedet for voksne med lite utdanning. Denne delen av prosjektet vil også gi en beskrivelse og vurdering av utdanningspolitiske tiltak rettet mot voksne med lite utdanning og arbeidsmarkedspolitiske kvalifiseringstiltak rettet mot arbeidsløse arbeidssøkere.

For det andre skal vi – med registerbaserte individdata - analysere sammenhengen mellom arbeidsmarkedstilpasning for voksne med lite utdanning og økonomiske og institusjonelle forhold samt arbeidsmarkedspolitikkens innretning. For å få innsikt i årsakssammenhenger utnyttes variasjoner over tid, mellom land og mellom grupper – for eksempel etter utdanning. Prosjektet har et særskilt fokus på varighet av arbeidsløshet og overgang fra arbeidsløshet til sysselsetting eller alternativt yrkespassivitet – og arbeidsløshetsstønadenes kvalifiseringskrav, kompensasjonsgrad og varighet.

Analysene vil utnytte komparative data fra Danmark, Finland og Norge over en periode på 10-15 år. Dette gjør oss i stand til å sammenlikne på tvers av tre arbeidsmarkeder og tre utdanningspolitiske og arbeidsmarkedspolitiske regimer – riktignok med mange likhetstrekk, men også med viktige forskjeller, for eksempel når det gjelder lønnsstruktur og arbeidsløshetstrygdens dekningsgrad og kompensasjonsgrad.

Deltakere

Inés Hardoy Dr. polit. Forsker I 472 45 113 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:55 - Sist endret 19. juni 2017 00:59