English version of this page
Avsluttet prosjekt

Levekår på mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Prosjektperiode 2011 - 2012
Prosjektnr. 415.143.

Forskningsprosjektet omfatter en kartlegging av levekår blant beboere i mottak/avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. Levekårene kartlegges på følgende områder: helse, kosthold, omsorg, boforhold, tilgang til sosialt nettverk og aktivitetstilbud.  Studien skal gi en vurdering av hvordan omsorg for denne gruppen defineres i lovverket og i faglitteraturen, identifisere sterke og svake sider ved mottakenes arbeid og rammebetingelser, og drøfte om eksisterende regelverk er tilstrekkelig for å sikre levekårene til denne gruppen ungdommer.

Vi har gjort bruk av flere metodiske tilnærminger: 1) Dokument og litteraturstudier, 2) kartleggingsundersøkelse som omfatter alle dagens 12 EM mottak, og 3) en feltstudie og intervjuundersøkelse ved et transittmottak og fem ordinære EM mottak. Mottaksledelse, miljøarbeidere og beboere, samt representanter fra helsetjenesten, barnevernet og skoletilbudet i mottakskommunene vil bli intervjuet. Vi vil bruke Photo-Voice som utgangspunkt for intervjuene med beboerne. 4) Vergeundersøkelse.

Deltakere

Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Publisert 25. sep. 2012 10:08