English version of this page
Avsluttet prosjekt

The Contribution of the Third Sector to Europe’s Socio-economic Development

EU-FP7-SSH-2013-2

Prosjektperiode 2014 - 2017
Oppdragsgiver EUs 7. rammeprogram
Prosjektnr. 613034

Dette forskningsprosjektet er del av EUs syvende rammeprogram (FP7-SSH-2013-2) og har som mål å frembringe kunnskap om hvordan frivillig sektor kan bidra til sosioøkonomisk utvikling i Europa.

Den økonomiske krisen i Europa og press på offentlige budsjetter gjør at det er et stort behov for å undersøke potensialet i frivillig sektor nærmere. For å utnytte ressursene i frivillig sektor best mulig trenger vi en bedre forståelse av blant annet hvilken funksjon sektoren har allerede, hvilke betydning/effekt den har på ulike samfunnsområder og eventuelle barrierer mot at ressursene utnyttes til det fulle. Dette prosjektet søker å belyse dette gjennom fem hoveddeler:

 1. Konseptualisering av frivillig sektor. Målet er å formulere en konseptualisering som oppfyller følgende kriterier: (1) God nok bredde til å fange de mange elementer og aktiviteter som anses å være del av frivillig sektor (2) Spesifisere i tilstrekkelig grad til å kunne skille denne formen for organisering fra andre former, for eksempel fra profittbaserte bedrifter eller myndigheters virksomhet (3) Begrepet må kunne operasjonaliseres slik at komparative studier muliggjøres (4) Tilstrekkelig grad av konsistens med allerede etablert europeisk statistikk.
 2. Identifisere hovedkonturene av sektorene slik den fremstår i Europa i dag; dens omfang, struktur, finansieringskilder og trender.
 3. Identifisere betydningen/effekten av frivillig sektor i Europa; bidrag til økonomisk utvikling, innovasjon, befolkningens velferd og et aktiv sivilsamfunn. Det vil også bli søkt å utvikle nye metoder for å kunne måle betydningen av disse faktorene i fremtiden.
 4. Identifisere barrierer til full utnyttelse av ressursene i frivillig sektor, både innad i sektoren og ved forhold utenfor, og foreslå potensielle strategier for å overkomme disse barrierene.  
 5. Involvere aktører i frivillig sektor i Europa. Dette for å sikre at forståelse som genereres gjennom prosjektet også er forankret i erfaringene og oppfattelsene til de som jobber i sektoren til daglig.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 13 andre forskningsinstitusjoner i Europa, blant annet The Johns Hopkins University i Italia, og skal gå over tre år.

Samarbeidspartnere:

 • The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (Italia)

 • Wirtschaftsuniversitat Wien (Østerrike)

 • University of Kent (England)

 • Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster (Tyskland)

 • The University of Brimingham (England)

 • Stichting katholieke universiteit (Nederland)

 • SPES (Italia)

 • EMES European Research Network ASBL (Belgia)

 • Centre national de la Recherche Scientifique (Frankrike)

 • Universitat de Valencia (Spania)

 • Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu (Kroatia)

 • Uniwersytet Warszawski (Polen)

 • Renzo Razzano (Italia)

Vedlegg:

Third Sector Impact-prosjektet og den nye håndboka for satellittregnskap (PDF).

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 3. des. 2013 10:26 - Sist endret 10. jan. 2020 15:00