Avsluttet prosjekt

Temanotat: rasisme og diskriminering

Prosjektperiode 2009 - 2009
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 415.118

Temanotatet gir en introduksjon til og diskusjon av begrepene rasisme og diskriminering. Dette er to begreper som har til felles at de krysser grenser mellom akademia, politikk og samfunnsdebatten for øvrig. Til tross for hyppig bruk av begrepene, er det imidlertid påfallende lite avklart hva begrepene betyr og hva de bør brukes til. Foruten å trekke opp ulike oppfatninger når det gjelder begrepenes innhold, skisserer vi derfor noen rammer for forståelse av de samfunnsfenomenene som berøres. Deriblant betydningen av definisjonsmakt knyttet til normalitet, opplevelse av utenforskap, samt produksjon av ulikhet. Disse rammene brukes dels som organiserende prinsipp i framstillingen, dels som inntak til en diskusjon av koblingen mellom rasisme og diskriminering. Spørsmålet er hvorvidt rasisme er å forstå som begrep på systemnivå, som fanger opp ideologiske føringer, mens diskriminering er å betrakte som handlinger og praksisformer på aktørnivå. En slik inndeling avvises imidlertid med henvisning til etablerte ambisjoner om å koble elementer fra begge nivåene. Problemet som gjenstår er likevel at begrepene forblir svært brede og således brukes til å forklare ulike fenomener. Avslutningsvis presenterer vi derfor forslag til potensialet i en mer saksorientert bruk.

Deltakere

Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Førsteamanuensis, Forsker I 920 82 553 Send e-post
Publisert 19. mars 2009 14:11 - Sist endret 19. juni 2017 00:59