English version of this page
Avsluttet prosjekt

Striving for excellence, learning to cope? Employer strategies for managing sick leaves and employee health over the decades

Prosjektperiode 2013 - 2016
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 410104

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle arbeidsgivers strategier for å håndtere sykefravær og sikre ansattes helse har endret seg over de siste tiårene, og hvordan disse endringene har påvirket ansattes sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet. Prosjektets underordnete målsettinger som å gi en forståelse for i) betydningen av endringen i sykelønnsordninger og arbeidsmiljø, ii) mulige konflikter mellom gradering av sykefravær og arbeidsstruktur, iii) sammenhengen mellom tidligpensjonering, sykefravær og uførhet, iv) arbeidsgivers strategier for langtidssyke ansatte og ansatte med varig svekket helse, v) sortering av ansatte etter helse og eventuell polarisering av arbeidslivet, vi) endret sosial interaksjon over tid på arbeidsplassen og i nabolaget med fokus på sykefravær og tilbaketrekking fra arbeidslivet.

Delprosjekt 1 analyserer hvordan endringer i de private sykelønnsordningene påvirker ansattes sykefravær. Delprosjekt 2 analyserer i hvilken grad hvor lett arbeidsgiver mener at et gradert sykefravær kan tilpasses, har betydning for i hvordan gradert sykefravær er mer vellykket enn permanent fravær for det å få arbeidstakere tilbake permanent i jobb samt videre tilknytning til arbeidslivet. Delprosjekt 3 analyser i hvilken grad pensjonsreformen i 2011 har påvirket sykefravær og ansattes tidligpensjoneringsatferd. Delprosjekt 4 studerer arbeidsgivers strategier for å håndtere ansatte med langtidssykefravær og/eller ansatte med varig nedsatt helse og funksjonsevne. Delprosjekt 5 analyserer arbeidsgivers rekrutteringsstrategier og om hvordan dette har endret seg over tid, og med mulige konsekvenser for sortering av arbeidstakere etter helse og medfølgende polarisering. Delprosjekt 6 analyserer til slutt sosial interaksjon på arbeidsplassen og i nabolaget, og ser nærmere på om disse har endret seg over 10-årene. 

Prosjektet vil ha en komparativ dimensjon, idet deler av analysene vil sammenligne Norge og Storbritannia.

Prosjektets data består av panelregisterdata knyttet til hele bedrifts-, foretaks- og arbeidstaker-populasjonene i Norge 1995-2013, samt data fra bedriftsspørreundersøkelser gjennomført i 1997 og 2003, samt data fra en ny spørreundersøkelse, Arbeids- og bedriftsundersøkelsen 2012 (ABU2012) om bedrifters arbeidsrelaterte tilpasninger. Dette sikrer at også spørreskjemadata foreligger for et panel av norske bedrifter fra 1997 til 2012. 

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Harald Dale-Olsen Forsker I Dr. polit. 482 83 527 958 08 463 harald.dale-olsen@samfunnsforskning.no
Bernt Magne Bratsberg
Tove Midtsundstad
Arne Mastekaasa
Alex Bryson
Anna Aasen Godøy

Publikasjoner

 • Bernt Bratsberg; Oddbjørn Raaum & Knut Røed (2018). Job Loss and Immigrant Labour Market Performance. Economica.  85, s 124- 151
 • Anne May Melsom & Arne Mastekaasa (2018). Gender, occupational gender segregation and sickness absence: Longitudinal evidence. Acta Sociologica.  61, s 227- 245
 • Harald Dale-Olsen (2018). Sykefravær og inntektskompensasjon ved sykefravær. Søkelys på arbeidslivet.  35, s 77- 95
 • Anna Aasen Godøy & Harald Dale-Olsen (2018). Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism. Journal of Public Economics.  167, s 190- 204
 • Bernt Bratsberg & Ole Røgeberg (2017). Childhood socioeconomic status does not explain the IQ-mortality gradient. Intelligence.  62, s 148- 154
 • Harald Dale-Olsen (2017). Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of geographically differentiated payroll-tax rates. Labour.  32, s 261- 291
 • Anna Aasen Godøy (2016). Profiting from presenteeism? Effects of an enforced activation policy on firm profits. Labour Economics.  43, s 122- 128
 • Arne Mastekaasa (2016). Sykefravær i offentlig og privat sektor. Søkelys på arbeidslivet.  33, s 311- 326
 • Harald Dale-Olsen & Anniken Hagelund (2015). Arbeidsgiverne og arbeidslinja, I: Anniken Hagelund; Ann-Helén Bay & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  Kapittel 5.  s 107 - 130
 • Arne Mastekaasa (2015). Sosiale og demografiske variasjoner i korttidssykefraværet. Søkelys på arbeidslivet.  32, s 3- 20
 • Arne Mastekaasa (2014). The gender gap in sickness absence: long-term trends in eight European countries. European Journal of Public Health.  24, s 656- 662
 • Arne Mastekaasa & Anne May Melsom (2014). Occupational segregation and gender differences in sickness absence: Evidence from 17 European countries. European Sociological Review.  30, s 582- 594

Se alle arbeider i Cristin

 • Tove Irene Midtsundstad & Roy A. Nielsen (2017). The effect of retaining measures on sickness absence & disability retirement.
 • Tove Irene Midtsundstad (2016). Hva vet vi om effekten av seniorgoder?.
 • Tove Irene Midtsundstad (2016). Employment promotion policies, social benefits, and the interaction of social protection schemes for senior workers in Norway.
 • Tove Irene Midtsundstad (2015). Virksomheter og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene.
 • Bernt Bratsberg; Harald Dale-Olsen & Arne Mastekaasa (2015). Long-term detrimental health-effects from performance pay?.
 • Harald Dale-Olsen (2015). When the EUs competition rules require non-member state action – Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of payroll-tax rates.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Velferd
Publisert 24. mai 2013 14:51 - Sist endret 21. feb. 2018 13:58