Avsluttet prosjekt

Strategisk instituttprogram: Makt og arbeid – kjønn og ledelse

Prosjektperiode 1999 - 2003
Oppdragsgiver Maktutredningen
Prosjektnr. 11

Dette strategiske instituttprogrammet (SIP) fokuserer på endring i kjønnsrelasjoner i arbeidslivet fra et maktperspektiv, konsentrert om elitemaktens posisjoner, og posisjoner kjennetegnet av begren-set makt eller avmakt. For det første studeres arbeidslivets elite, hvor makt utøves av mange menn og etter hvert noen kvinner. En overordnet problemstilling er forståelser av kjønn og likestillings-politikkens legitimitet og gjennomslagskraft i eliter, og variasjoner mellom elitegrupper. For det andre undersøkes arbeidslivet som en arena for makt og innflytelse for kvinner i posisjoner med mer begrenset makt. Disse to innfallsvinklene gjør det mulig å belyse makt og arbeid i to ulike betydninger, nemlig makt i betydningen «makt over» (makt over andre, beslutninger osv.) versus makt i betydningen ’makt til’ (å realisere sine interesser).

To av tre prosjekter vil studere arbeidslivets eliter. Det gjelder Prosjekt 1: Kjønn og lederskap i eliten, og Prosjekt 2: Kjønn, kompetanse og institusjonell autonomi: Prosjekt 3: Kvinners lønns-arbeid – nye former for makt eller avmakt tar utgangspunkt i «vanlige» kvinner. SIPen bygger videre på ISFs pågående studier av kjønn og lederskap i forvaltningen. Studien av eliter vil kombinere kvalitative intervjuer med kvantitative analyser, bl.a. av data fra Maktutredningens Eliteundersøkelse, en suveyundersøkelse blant personer som tilhører et utvalg av ulike typer eliter (se egen om-tale). Studien av kvinner i posisjoner med begrenset makt vil bygge på kvalitative intervjuer av en fødselskohort yngre kvinner i et lokalsamfunn.

Deltakere

Fredrik Engelstad Dr. philos. Forsker I, bistilling 22 85 40 02 (UiO) 900 22 484 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:24 - Sist endret 19. juni 2017 00:59