English version of this page
Avsluttet prosjekt

Strategisk instituttprogram: Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i det flerkulturelle samfunnet

Prosjektperiode 2002 - 31.12.2013
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 418.026

Det strategiske instituttprogrammet befinner seg i krysningsflatene mellom internasjonal migrasjon, velferdsstat/integrasjon/ citizenship og rettighetsorientering/internasjonal rettsliggjøring. Minoritetsrettigheter gir grupper rett til å leve i samsvar med sin religion, kultur og tradisjoner, en rett som kan være vanskelig å forene med barns rett til medbestemmelse og kvinners rett til likestilling, nedfelt i norsk lovverk. De senere årene har det skjedd et stadig sterkere gjennomslag for internasjonal rettighetslovgiving i norsk rettspraksis. Høyesterett har i løpet av et drøyt tiår beveget seg fra å gå ut fra at norsk rett forutsettes å være i samsvar med menneskerettighetene, til å hevde med stadig større styrke dels at det kan være motstrid, dels at internasjonal rett da skal gå foran den nasjonale. Sandmo studerer denne utviklingen historisk. De to andre delprosjektene (Borchgrevink og Lidén) studerer spenninger som oppstår når individuelle menneskerettigheter kommer i konflikt med kollektivt funderte minoritetsrettigheter. Minoritetsrettigheter gir grupper rett til å leve i samsvar med sin religion, kultur og tradisjoner, en rett som kan være vanskelig å forene med barns rett til medbestemmelse og kvinners rett til likestilling, nedfelt i norsk lovverk.Mellom tro og lov. Religionsfrihet versus kvinners menneskerettigheter

Tordis Borchgrevink
Formålet med prosjektet er å undersøke utviklingen på menneskerettighetsområdet med fokus på spenningsforholdet mellom religionsfrihet og kvinners sivile rettigheter. Prosjektets empiriske utgangspunkt er den senere tids debatt i forbindelse med bruk av hijab i sekulær offentlighet i Europeiske nasjonalstater. Dette temaet føyer interne spenningsforhold i henholdvis trosbasert og sekulær rettsoppfatning sammen til et demokratisk fellesanliggende, og inviterer til problematisering av religionsfrihet som et juridisk saksforhold med sosiale og politiske konsekvenser for det samfunn religionsfrihet skal skal utøves i.

II. Rett til ulydighet? Barnekonvensjonen og minoritetsrettigheter

Hilde Lidén
Forskingsprosjektet har til hensikt å drøfte hvordan Barnekonvensjonen tolkes i forhold til minoritetsrettigheter. Hvordan skal et samfunn avveie krav om minoritetsforeldres rett til å bevare sine tradisjoner i forhold til barns rettigheter? I et flerkulturelt samfunn kan foreldre ha svært ulike oppfatninger når det gjelder barneoppdragelse, lydighet og barns rett til medbestemmelse. Barn vokser inn i familie- og trosfellesskap og gjennom hverdagslivet opplæres de i foreldrenes kulturelle og religiøse tradisjoner. Barn har på sin side rett til å ha innflytelse på bestemmelser over eget liv, også rett til ikke å være del av en gruppe. Dette reiser noen prinsipielle spørsmål som gjenfinnes i dilemmaer som barn, foreldre og velferdsinstitusjoner møter daglig.

Deltakere

Tordis Borchgrevink Mag. art. Tilknyttet forsker 476 02 884 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Publisert 24. juni 2008 15:33 - Sist endret 19. juni 2017 00:59