English version of this page
Avsluttet prosjekt

Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017

Prosjektperiode 2015 - 2017
Oppdragsgiver Fritt Ord
Prosjektnr. 10117
Prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen
Illustrasjon: Oda Sofie Granholt.

Illustrasjon: Oda Sofie Granholt.

1. Prosjektformål

2. Prosjektilnærming

3. Medieoppslag

4. Framdriftsplan

5. Mer om prosjektet

6. Publikasjoner

 

Prosjektformål

Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017 var en videreføring av forskningsprosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 – Fritt Ords monitorprosjekt. Det nye prosjektet gikk dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke i norsk offentlighet. Prosjektet ble ledet av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 

Et av hovedfunnene i Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 var at befolkningen trekker normative grenser for utøvelse av ytringsfriheten, og at mange mener at man må balansere ytringsfrihet mot andre hensyn, som å unngå å såre eller støte andre eller fremstå som rasistisk. Vilje og holdninger til en slik selvbegrensning viste seg å variere etter blant annet kjønn, alder og politisk ståsted. Basert på disse funnene påpekte forskerne faren for at visse stemmer og synspunkter systematisk blir underrepresentert i det offentlige rom.

Status for offentligheten i Norge 2015-2017 var en videreføring av den bredt anlagte studien som ble gjennomført i 2013-2014. I den nye prosjektperioden gikk forskerne dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet. Prosjektet studerte utvalgte debatter nærmere, hvilke aktører som deltar i og regulerer dem, samt hvilke argumenter som inkluderes og ekskluderes.

Prosjekttilnærming

Prosjektet hadde tre hoveddeler. Den første delen undersøkte om befolkningens syn på ytringsfrihet har endret seg i lys av terrorangrepene i Paris og København, og den omfattende debatten som har fulgt i kjølvannet av dem, gjennom spørreundersøkelser med befolkningen og med journalister. Begge undersøkelsene benyttet samme utvalgskilder som i 2013-2014, slik at det var mulig å studere holdningsendringer over tid. I tillegg inkluderte forskerne spørsmål om ytringsfrihetens juridiske stilling.

Den andre delen av prosjektet så på utviklingen av diskusjoner knyttet til religion, innvandring og ytringsfrihet over en tiårs periode, fra karikaturstriden i 2005/06 til i dag, med vekt på om og i så fall hvordan redaktører og journalister har endret sine synspunkter i løpet av perioden. I denne delen ble det kombinert innholdsanalyse av medietekst og nettdebatt med kvalitative intervjuer med sentrale redaktører og redaksjonelle medarbeidere.

Den tredje delen av prosjektet studerte hvordan spesielt profilerte, utsatte eller annerledestenkende grupper av befolkningen opplever rommet for ytringsfrihet og meningsmangfold. Monitorundersøkelsen viste at enkelte områder er spesielt betente og vanskelige å ytre seg om, men også at enkelte aktører opplever både et større press, møter sterkere sanksjoner og legger sterkere bånd på seg enn andre. Med bruk av dybdeintervjuer med utvalgte aktører satte denne delen av prosjektet fokus på opplevelser og oppfatninger blant politikere, etniske og religiøse minoriteter, og innvandringsmotstandere og islamkritikere til høyre i det politiske landskapet.

Prosjektet ble gjennomført av et konsortium ledet av Institutt for samfunnsforskning, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo. 

Medieoppslag

Høyresiden har størst mistillit til journalistikken, kronikk av Kjersti Thorbjørnsrud og Hallvard Moe, 13.02.17., i Aftenposten

Åpne for krenkelser, kronikk av Kari Steen-Johnsen, Audun Fladmoe og Arnfinn H. Midtbøen, 26.01.16., i Aftenposten

Ytringsfriheten står sterkere, omtale av rapporten Ytringsfrihetens grenser, 26.01.16., i Aftenposten

Autoritetstro ytringsfrihet, omtale av rapporten Ytringsfrihetens grenser, 26.01.16., i Aftenposten

4 av 10 skeptiske til muslimske samfunnslærere, Arnfinn Midtbøen, 26.01.16., i Dagbladet

Én av tre nordmenn vil utestenge «trollene» fra sosiale medier, Kari Steen-Johnsen, 25.01.16., NRK

Mer åpne for å krenke kristne enn muslimer, Arnfinn Midtbøen, 25.01.16., i Vårt Land

Terroren har endret lite, Audun Fladmoe, 25.01.16., i Klassekampen

Video-klipp: Fra konferansen "The Fate of Freedom of Expression in Liberal Democracies", Kari Steen-Johnsen, oktober 2015, Foundation for Individual Rights in Education

Framdriftsplan

  • Datainnsamling høst 2015: Befolkningsurvey og spørreundersøkelse blant medlemmer av Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (RF)
  • 26. januar 2016: Rapportlansering, «Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse» (Fritt Ord)
  • Vår og høst 2016: Intervjuer, analysearbeid og skriveprosess
  • 9. juni 2017: Avslutningsseminar og lansering av engelsk bok, «Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Public Sphere» (Litteraturhuset)

På www.ytringsfrihet.no finnes tidligere oppdateringer, forskningsfunn, og Ytringsfrihetsbarometeret 2013.

Mer om prosjektet:

Publikasjoner

Midtbøen, Arnfinn Haagensen (red.) (2017). Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Velferdsstatens barn. 2017:07.

Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (ed.) (2017). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  323 s.

Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle NorgeNytt Norsk Tidsskrift 33(1-2), s 21- 33 . doi:10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-03

Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea & Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age, In Jeffrey C. Alexander; Elizabeth Butler Breese & Mariá Luengo (ed.),  The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107448513.  10.  s 190 - 210

Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression. Society (New Brunswick)53(4), s 352- 362. doi:10.1007/s12115-016-0044-2

Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser?Vox publica.

Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The making and unmaking of ethnic boundaries in the public sphere: The case of NorwayEthnicities. doi:10.1177/1468796816684149

Kari Steen-Jonsen, Audun Fladmoe & Arnfinn H. Midtbøen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Rapport – Fritt ord og Institutt for samfunnsforskning.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Arnfinn H. Midtbøen Førsteamanuensis, Forsker I Ph.d. 920 82 553 a.h.midtboen@samfunnsforskning.no
Marjan Nadim Forsker I Ph.d. 916 09 108 marjan.nadim@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Kjersti Thorbjørnsrud Forsker I Ph.d. 951 09 236 kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no
Terje Rasmussen
Terje Colbjørnsen
Hallvard Moe
Karoline Ihlebæk
Ingrid Endresen Thorseth
Emneord: Likestilling, Migrasjon, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Publisert 3. juni 2015 10:13 - Sist endret 3. feb. 2020 07:30