English version of this page
Avsluttet prosjekt

Sosiale mønstre i sykefravær: Betydningen av verdier, holdninger og normer

Prosjektperiode 2015 - 2017
Oppdragsgiver NFR via Nova
Prosjektnr. 10048

Det står høyt på den politiske agendaen å redusere sykefraværet, og spesielt langtidsfraværet, og i forlengelsen finne årsaker eller mekanismer som fører til sykefravær. Kjernefaktorene som fører til sykefravær er arbeidsforhold, familiesituasjon og helsetilstand. Disse faktorer viser imidlertid at de er langt fra fulldekkende, dvs. det gjenstår et stort "uforklarlig" element eller elementer når det gjelder sykefravær. Til tross for anerkjennelse i den vitenskapelige litteraturen om at verdier, holdninger og normer sannsynligvis bidrar til variasjoner i sykefravær, er empirisk forskning på dette temaet fortsatt relativt liten.
 
Prosjektet tar sikte på å fylle dette kunnskapsgapet gjennom å studere påvirkning av verdier, holdninger og normer på sykefravær, og mer spesielt, hvilken rolle de har i å skape sosiale mønstre i sykefravær. I prosjektet skal forskerne bruke longitudinelle spørreskjemadata koplet til registerdata for et stort utvalg arbeidstakere (NorLAG). Forskerne gjør da en flerdimensjonal og dynamisk tilnærming til studiet av hvordan samspillet mellom verdier og holdninger til faktorene helse, arbeid og familie er relatert til sykefravær i ulike sosiale grupper. Prosjektet er også nyskapende fordi forskerne blant annet skal gjennomføre en vignettstudie om holdninger til sykefravær basert på et utvalg arbeidstakere og et utvalg bedrifter(representert gjennom daglig leder eller HRM-ansvarlig), som skal bidra til å analysere potensielle forskjeller i normer om menn og kvinners sykefravær.

Sentrale forskningsspørsmål er:
 
1. I hvilken grad varierer holdninger til sykefravær på tvers av kjønn, alder, sosioøkonomisk status og bosted.
2. Hvilke individuelle holdninger og verdier kan forutsi kommende sykefravær, og i hvilken grad er denne effekten forskjellig på tvers av sosiale grupper.
3. I hvilken grad kan verdier og holdninger bidra til å forklare forskjeller i sykefravær på tvers av sosiale grupper, sammen med andre forklaringsvariabler som for eksempel helsestatus, arbeidssituasjon og familiesituasjon.
4. I hvilken grad den enkeltes verdier og holdninger modererer sammenhengen mellom helsetilstand, arbeid situasjon og familiesituasjon, og sykefravær.
5. I hvilken grad finner vi ulike normer for sykefravær for menn og kvinner.

Deltakere

Harald Dale-Olsen Dr. polit. Forsker I 482 83 527 958 08 463 Send e-post
Kjersti Misje Østbakken Ph.d. Forsker II 991 62 556 / +1 5109029154 Send e-post
Publisert 23. feb. 2015 14:48 - Sist endret 19. juni 2017 00:59